Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Paseser Badhur

18 Agt 2010
Lukman Haklim AG

Naleka alakone settong parjalanan dhari kottha Songennep (Sumenep), nojju dha` ara dhaja korang lebbi 20 km badha settong kacamadan se anyama Topote. E kacamadan ka`dhinto badha disa se anyama Badhur. Badhur menangka disa se paleng dhaja kadibi` e kacamadan Topote. Mongging temorra abates disa Jangkong kacamadan Tang-Batang. Mongging lao`na abates disa Juruwan Dhaja. Ban pengir bara`na abates disa Dhang-Geddhang se kadhuwana padha maso` kacamadan Topote.
Magarsare Madura, husussepon magarsare Songennep naleka mereng oca` Badhur tanto bisaos pekkeranna tadha` laen nujju dha` paseser se badha e disa ka`dhinto. Sabab paseser ka`dhinto ampon kalonta kalaban anabannepon se sanget maperna dha` pangoladan. Beddhina ngalampar te-ngpote eerenge tobuna camara odhang se katengal ce` jennona ban ce` rampa`na. Camara odhang ka`dinto paggun erabat sareng magarsare`epon se badha e sakobengnga. Salaen dhari ka`dhinto, umummepon magarsare atane ban majang.
Rampa` dhaun camara se ngarambay arantep sareng biriganna mano` dalko`, mano` tellen ngabber e attassa tase` se epajunge biru kajan tadha` dheng-andhengnga. Salaen dhari gapaneka, e tabun bara`na Paseser Badhur badha settong guwa se ecolo`na etombuwi bungkana nyamplong ban agili aeng tabar dhari somber se jau dhari paseser ka`dhinto. Songay kalaban aeng tabar ka`dhinto amowara se biyasana eguna`agi kennengnganna oreng atoro samarena alebbu e tase`, kaangguy maelang accenna aeng tase e badan.
Dhari gapaneka, bannya red-mored, mahasiswa tor masyarakat umum se adhatengngen ka Paseser Badhur kaangguy alalepor atena otaba kaangguy maelang rassa sompek dhalem ajalane kaodhi`an. Otamaepon ca-kanca seniman se badha e kabupaten Songennep sae se dhari sanggar, komunitar se badha esakola`an otaba kampus. Sabab, kaangguy nonduggagi pangara ka Paseser Badhur ngabutowagi bakto se sakejja` tor sakone` obang kaangguy majar kol (taksi) transportasi umum, napapole netene kendara`an pribadi, lebbi ceppet tor lebbi samporna.

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.