Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

CONG NANGKA

21 Sep 2010
Careta Pandha'  Carpan Lukman Hakim AG.

TADHA’ bakto se bisa majembar monggu dha’ se settong. Sabban are coma cengngeng, padhana badha se epandeng. Kadhang nanges kadibi’an, bila dhapa’ ka malem Kemmis e sabban mingguna. Kabiyasa’an se ejalane mabingong ban marengsa reng-oreng se badha e semma’na ban oreng jau se ngataowe. Polana ce’ anena. Badanna se lempo aoba koros ngarempeng kare kole’ ban tolang ngarantang. Matana se tajem, sajan abit sajan caltong ban cope’ taker ta’ etangale bai’na se kaaddhangan aeng matana se terros ngaremmes. Obu’na ngarampay ajajari to’odda. Kokona lanjang marong merrong mara carang. Apapole bau amessa se antem mabungkar canggana elong se kalowar dhari poro la’-ola’ e sakojur badanna.

 Reng-oreng sakampong padha tao ja’ e kebbun nangka badha settong oreng se paennengnga nyalenne dhari kabiyasa’an. Salaen pola tengkana se ane, na’-kana’ se patot esebbut ra-kera gi’ aomor bellasan taon jareya gi’ ta’ ekataowe asalla dhari dhimma, ana’na sapa ban sapa’an balana. Mela dhari jareya, reng-oreng abak ketter se ra’-para’a ka lanceng se tadha’ marduliyagi jareya.
Saellana mosem nembara’ ngalosot nyemma’e panemor, angen baradda berra’-berreng nyengkap ju-kajuwan ban ka’-bungka’an se aronce’ ta’ adhaun. Etamba panassa are se tajem ngello’ bang-rabangan se ngobal dhalem pangabasan se ambar. Magarsare kampong ban sakobengnga tadha’ se ceccer dhalem karengsa’an. Angen se biyasana ngalesser, aoba bau antemma poro se alebbiyan dhari babathangga olar ban tekos. Bauna arasop. Oreng sakampong apeggellan polana molane bilan tadha’ bau abatthhowangan, o-tao temmo badha bau pakker se asomber dhari reng manca jareya.
Kalagguwanna, pajjar molae ngombar matao roba dhari temor. Atan-pangantanan bi’ ondhem karena ojan. Ajam ngontap agalebber ngagarudhu’; badha se akotak, akongko’, acoker, akikuk dhari pataranganna. Adan sobbu gi’ buru lebat. Reng-oreng apadha agangse sadha’ pas ngala’ peltong, laju mangkat ke sabana bang-sebang kaangguy nyare pakanna sapena se eobu. Mano’ dalko’ ngarapkap lep-saleban nyare kasap. Jareya kabbi bagiyan dhari dha-tandha ja’ parjalananna odhi’ emolae pole ban omorra mahlok sajan nyorot ngorange; nyemma’e pate. Sabatara reng manca se aporowan gi’ paggun badha e babana nangka, nyandhadhut e bungkella.
Abak aban sakone’, se ngare’ la padha mole ngeba rebba sapeltong e so’onanna. Bariya keya Sahwi. Sahwi pas laju so-ngaso sambi dhang-ngendhang, samarena nyaba’ rebbana e malongan. E taneyan, Sahwi sabarengngan tor-catoran. Se ekakandha tadha’ laen coma reng manca se abauwan saabidda tello bulan se tapongkor.
“Aneko barammana, carana kaangguy ngatase masala se marengsa kaodhi’an oreng sakampong dhinto?” oca’na Sahwi ka kancana se kadhuwa, Brudin dan Satnan padha sepa’ e babana pao se badha e taneyanna Sahwi.
“Enggi onggu, polana pon cokop abit bau ganeko se badha e kampong dhinto,” Satnan nyambit sambi asirut roko’ ban kobina.
“Baramma mon oreng se madhateng bau ganeko epanyengla otaba obbar, pas abuna bendhem ma’ lekkas tadha’ ban marena epekkere?” Brudin temmo nyalto’ bi atanya kalaban mowa mera ban ora’ le’erra gerra tandha la nae’ dhara.
Saellana Brudin ausul ban matabar ka ca-kancana, kabadha’an aoba daddi seppe, ce’ kacebba. Kajana badha sowara se bakal daddiya kakandha’an monggu katello oreng se padhana ataretanan jareya. Sahwi ban Satnan padha cengngeng ngedhing apa se ekoca’agi Brudin gi’ buru. Kadhuwana padha neng-enneng, matana mella’ ta’ akeddep. Kabadha’an daddi elop, padhana kembang ta’ eseram samosem.
Ta’ kemma’a se settong, se katello paggun ta’ asowara. Coma neng-enneng padhana badha se epandeng. Are se ngalosot la molae ondhung ka pataranganna adina lampat jang-bajangan ka temor. Kabitong lema jam abidda tadha’ sowara, apapole kandha. Sahwi pas nyambit pole:
“Monggu dha’ bula dibi’, mon pas epanyengla otaba ebuwang, napepole pas eobbar, bula ta’ saroju’.”
“Anape dika ma’ bisa nga’ ganeko?” Satnan nyaot tanya ka apa se daddi alasanna kancana jareya.
“Ba, kan enggi, se nomer settong lanceng ganeko gi’ ta’ ekataowe nyamana, ana’ ban balana sapa, ban bengkona e dhimma. Se kapeng dhuwa’, sacara adat kamanossa’an bai ta’ olle nyangaja padha manossana. Ban se kapeng tello’, sapa se nanggunga saompamana e budhi are badha pe-nape?”
“Mon ca’na bula, gi anyamanan eobbar ban abuna pas duli bendhem!” Brudin paggun tabugel dhalem pekkeranna se bato.
“Ganeko dika nambai masala. Se settong ta’ mare balakka’, mala ngonjang otaba agabay masala pole.” Sambungnga Sahwi sambi mateppa’ selana.
“Enten keya, nape ja’ bauna lakar baceng ban ce’ antemma saengga marengsa dha’ kabadha’an magarsare se badha e dhinto,” alasanna Brudin.
“Nyamana dika ganeko ngolangana’a careta jaman lamba’. Lamba’ gi’ jaman jahiliyah, manossa ta’ tao dat-adadan agama ban ta’ tao ka atoran. Sabatara bula, dika dan Satnan neko kan coma manossa biyasa, banne Pangeran se andhi’ guli enneng dibi’. Napepole lanceng ganeko lakar pajat gu-onggu ta’ bisa arabat aba’na, sakeng dhari sake’na. Ra-kera ba’ endha’a saompamana badha oreng se tega nyangaja dika? Dika kan pon tao dibi’ ja’ lanceng ganeko ta’ etemmo balana dan asalla?” Sahwi sajan majarna’ ka kancana se kadhuwa, bi-lebbi ka Brudin se abak anapso dhalem ngadhebbi masala areya.
“Pas baramma saterrossa, nape gi’ epapagguna nyandhadhut e bungkella nangka?” Satnan buru nyambit ka kadhana ca-kancana.
“Ba, enggi, enteng. Enga’ neko bai, dhaggi malem bula, dika dan Brudin maddha entar nyabis ka Pa’ Tenggi. Ja’ baramma-baramma karembak se kera daddiya nyaman ka oreng kabbi kalaban badhana masala neko.” Jarna’na Sahwi ka se kadhuwa.
Arena se ondhung la kare sacengkang. Tandha para’ compedda. Brudin, Sahwi dan Satnan padha mole ka bengkona bang-sebang. Padha nekkem janji se atemmowa pole dhaggi’ malem e dalemma Pa’ Tenggi. Lanceng se abauwan paggun nyandhadhut padhana se atapa e bungkella nangka. Mela dhari jareya oreng bannya’ se nyebbut lanceng jareya kalaban nyama Kacong Nangka. Kadhang ekala’ gampang pandha’na, Cong Nangka.
Tanges berruy raja kene’. Serrona ekabbiyagi. Tadha’ se bangal ma’-semma’, apapole ra’-para’ arabat. Ja’ gan sampe’ ngabas ban nyedding, ngedhing bau dhari jauna bai la ngota’an. Sakeng dhari bucco’na badanna Cong Nangka se ekaromo’ ola’ ban lala’.
Ra’-tera’ tana daddi bang-rabanganna mata, tandha are ngerrem abasiyat adina pessen ka bulan ban bintang se aganteya karaja’anna e pandhapa malem. E gar-langgar padha mamonye rong-corong tandhana adan mangrib ban dikkerra bakal emolae. Kacong-cebbing rik-birigan nyo’on Kora’an nojju ka langgar. Ngajiya. Bakto jareya keya, Cong Nangka se nanges, se aserro, se aberruy pas laju ambu maske tadha’ oreng se nyoro.
Abareng bi’ toronna na’-kana’ se ngaji e langgar, Satnan, Brudin ban Sahwi ajalan areng-bareng arampak nojju ka dalemma Pa’ Tenggi. Tojjuwan se emaksod abak-rembaga masala se la marengsa magarsare sakampong. Tadha’ laen coma masala Cong Nangka.
Pa’ Tenggi toron dhari langgar, se abajang isa’. Mare jareya, pas maos sorat kabar se eobange gella’ gi’ laggu. Dhari pa-apa se emaos, rassana badha kabar se sampe’ matongga’ Pa’ Tenggi. O-to, Pa’ Tenggi emot ka lanceng se aporowan neng e babana nangka. Pa’ Tenggi apetanya ka rajina. Tape rajina akepek ta’ ajawab, amarga rajina gi’ ta’ mereng bar-kabar ban kabadha’an kampong sajarna’na.
Sabellunna Pa’ Tenggi ngaolle jawaban dhari rajina, o-tao e lowar badha sowarana oreng nokthok labang sambi ngolok salam.
“Assalamu alaikum…”
“Waalaikum salam, ba’na, Tap?
“Enggi…”
“Din…”
“Enggi, enggi, Pa’ ”
“Ba, ba’na, Nan? Baras?”
“Lerres, alhamdulilah…”
“Mara maso’, mara-mara. Ma’ padhana badha se ce’ parlona?”
Tamoy se katello pas padha maso’ ka amperra Pa’ Tenggi. Adha-kandha kaempa’an sambi rut-sirudan nyergu’ kalobut bako Parancak arantep ban kobina.
Sowara-sowara tamba kalem nyarepsep ka bujella malem. Jangkrek, jerring, mano’ kowek padha nembang agendhing e lat-koladan se nallpe’ e bungkella cethak. Bungkana sabu se rampa’ e taneyanna Pa’ Tenggi molae akebba’ esoroy angen, mamare ojang se ngerray. Sabatara e amperra Pa’ Tenggi, ramme bak-rembak adha-kandha.
Saellana la cokop abit kakandha’an ban Pa’ Tenggi, Sahwi pas madhapa’ pa-apa se badha e pekkeranna. Sahwi ajarba’agi kalaban jarna’na ka Pa’ Tenggi dhari asal molana careta sampe’ ka aher masala se gi’ ta’ bisa epotos. Brudin dan Satnan coma gu’-onggu’an ngedhingagi apa se ekacaca kancana.
Neng-enneng sakejja’, Sahwi nerrossagi careta pangaterrona Brudin se bakal ngobbar Cong Nangka. Mereng oca’ se dho-bidhuna, Pa’ Tenggi pas laju takerjat abintal ban acerreng.
“Ellaaa….ja’ kalako pangara jareya, me’ teppa’ ka na’ poto dibi’!”
Pacatoran tamoy se akakandha etancek bingong antara terros apa epaambuwa. Tape, paggun maksa nerrossagi caretana. Salaen ajagan dha’ magarsare sakampong ja’ Cong Nangka dibi’ kaodhi’anna agumantong ka oreng e sakobengnga kebbun nangka. Ropana, Sahwi lakar gu-onggu barenteng kaangguy maelang masala se eadhebbi oreng sakampong.
Oreng odhi’ senneng ban sossa ta’ kera ekadibi’i. oreng odhi’ koduna saleng banto ta’ le-mele se kemma’a bai. Kodu abanto ka se ngabutowagi. Apapole mon enga’ oca’na reng kona ja’ oreng odhi’ ja’ sampe’ amosowan, bila mate ta’ kera abendhem dibi’. Daddi, sapapole se neserra ka Cong Nangka mon ta’ oreng-oreng e seddi’na kebbun nangka. Tantona se soddi ban parduli.
Kakandha’an e palemperra Pa’ Tenggi sajan aranca’ jau, arama’ sokmana malem. Partembangan terros ajalan samporna. Jerring aseyol, akotak, aorak nangale kalowang ban bubburu nenteng geddhang ban pao dhari pamengkang budhi. Mano’ kowek ngortok. Bulan se mesem, mateppa’ dhung-kodhungnga sambi akaca ka langnge’ serdhang ta’ aondhem. Jarum jam alerset, atengka’ nojjuwagi pokol sapolo. Aherra, Sahwi, Satnan, Brudin ban Pa’ Tenggi buru ngaolle kapotosan dhari apa se ekarembak. Kapotosan se ekaolle, iya areya; malem Juma’at se bakal dhateng kabbi magarsare esoro akompol e lon-alon kaangguy ngaji, nyo’on ka Pangeran enghale panyake’na Cong Nangka. Se kapeng dhuwa’, dharina lon-alon, Cong Nangka epaennengnga e dalemma Pa’ Tenggi sabatara bakto sampe’ etemmo asal usulla. Ban bila etemmo, Cong Nangka esoro mele, apa moleya ka bengkona dibi’ otaba pagguna neng e dalemma Pa’ Tenggi.
***
MALEM Juma’at se edhente’ la nalpe’. Reng-oreng arik-bbirigan. Se lake’ nojju ka lon-alon, se bine’ nojju ka dhaporra Pa’ Tenggi kaangguy abetthek dha’aranna se eatorragiya ka bagian lake’an se ngaji elon-alon mongging temorra Pa’ Tenggi. Abak semma’, ra-kera coma dhuratos meterran dhari dalemma Pa’ Tenggi. Sabatara Cong Nangka la ealle ka tenggana lon-alon.
Sajjegga e lon-alon molae ramme kalaban oreng ngaji, la-ola’ se nyongke’ kole’na Cong Nangka molae ngocel ngalotor gan settong pas elang. Berre. Lonyo. Gaggar copplak padhana badha se nyoro. Tengka aneka Cong Nangka abak ngorange. Tamba samporna.
Lon-alon malem Juma’at manes bulan pornama biyasana seppe, aoba daddi kompolla oreng sadisa se agaruweng ngaji asambung tahlil ban du’a, nyo’onnagi Cong Nangka sopaja baras dhari sake’na. Cong Nangka paggun li’-guli’an e attassa lencak perreng bungkel se badha e tengngana reng-oreng hoso’ dhalem wiridda. Badha se ngaremmes aeng mata, ta’ mangga ngabas Cong Nangka, nyosop ekarassa. Cong Nangka terros eromrom, eosabi aeng komkoman, eyenome jamo dhari dhaum memba se asella sennam, kasembugan ban binahong.
Sajan malem sajan ceddu. Angen agante ebbun se nyapcap ka un-dhaunan se e dhalemma badha balang giggiri ngerrek. Kata’, jerring ban sabangsana padha adu’a. tantona, panyake’ se cekka’ e kole’na Cong Nangka mandar duliya baras, copplak nyalokop.
Pornama se naccek padhana se epaji, ta’ mereng sakone’ balakka’. Ta’ ajang-bajangan, teppa’ pokol dhubellas malem. Padhana se ekangen-angen sabellunna ban Pa’ Tenggi, ta’ ceccer magarsarena, acara se emolae mare isa’ la pongkas. Abareng bi’ marena reng-oreng se adu’a, Cong Nangka mare epandhi’i aeng kembang babur. Obu’na ecokor, kokona eketthok. Reng-oreng laju ngaremmot jang rebbu’an saleng sellek terro nangaleya Cong Nangka se sabban Ekabaji’i polana bauna abatthowangan ta’ karabat. Sateya aoba gantheng, koneng tadha’ panyaleyanna. Badanna daddi kaba’ sampayan nyang-kornyangan marabut babaji’ buru lebbar dhari ebuna.
Saellana Cong Nangka edudus, rentedanna acara se ecanangngagi anyama mare keya. Reng-oreng padha mole ka bengkona bang-sebang. Cong Nangka egiba ka dalemma Pa’ Tenggi eater Brudin, Sahwi ban Satnan, tantona bi’ Pa’ Tenggi keya. Padhana na’-kana’ se buru ajar atengka’, Sahwi sakanca’an te-ganteyan nonton Cong Nangka. Sajan jau dhari lon-alon sajan semma’ ka dalemma Pa’ Tenggi, sajan santa’ Cong Nangka se ajalan sampe dhapa’ ka kennengnganna se etojju. Sadhapa’na, Cong Nangka epatedhung e kobung otaba langgarra Pa’ Tenggi se e ban-sabban mare mangrib ekennengnge na’-kana’ ngaji se nyolok dhari bengkona.
Sajjegga badha e dalemma Pa’ Tenggi, Cong Nangka abali asal.
Kalaban ta’ eka-sangka Pa’ Tenggi merenge kaparcaja’an ka Cong Nangka kaangguy molang otaba morok na’-kana’ e kobung perrengnga, margana Pa’ Tenggi dibi’ la seppo. Molae dhari jareya, santrena atamba bannya’. Ta’ gunna magarsarena dibi’, tape adhatengan dhari tana manca kalaban en-laen barna. Ban molae dhari jareya keya, Cong Nangka ngaolle kaparcaja’an dhari oreng towana santre se ngaji ka aba’na kalaban cara nyombang baragat kaangguy meddek mesegit. Badha se nyombang bato kombung, kaju, perrreng, genteng, serap, bubuk, beddhi, pako dan en-laenna sacokobba.
Salaen rang-barang padha rampong, oreng towana santre ban santrena dibi’ se la ja-raja padha asong-osong lombung alakone masegit sampe’ ranta kaangguy ekennengnge abajang areng-bareng se eseppowe Cong Nangka se la ekaparcaja. Tape, maskena masesgidda se manthereng la ranta, kobung kene’na ta’ eparosak ban ta’ epaelang. Coma elerset sakone’. Sabab, mon tadha’ se kene’ ta’ kera badha se raja. Mon tadha’ se kona, ta’ kera badha se anyar. Ban barang se kona lakar koko parana. Ta’ eparobbuna kobung jareya kaangguy paenga’an ja’ masnossa asalla dhari barang se tadha’ pas badha.
Saabidda Cong Nangka badha e dalemma Pa’ Tenggi arassa ce’ pernana, padhana se odhi’ e bengkona dibi’. Pa’ Tenggi la seppo ban ampo songkan. Mela dhari jareya, Pa’ Tenggi nadduggagi ngen-angenna, tadha’ laen kaangguy macampo Cong Nangka ban pottre bine’na se anyama Syarifah. Sateya gi’ badha e pondhuk. Syarifah aropa’agi potra tonggalla Pa’ Tenggi se kabilang kembang disa, malathe sokma monggu ka ceng-lanceng se ngataowe. Obu’na lajir ngarambay esoroy angen. Palembayya meltas manjalin. Pajalanna neler kalenang. Pokangnga ambaru loros saroju’ bi’ bettessa se ampodhak nyongsang akanthe’ so bangkongnga se ambakor nongngep.
Salaen dhari jareya, bibirra mera dalima padhana jerruk salone. Alessa andhaun memba daddi bintang robana metadhus pornama se ngombara maske tadha’ ondhem ngaddhengnge. Karettegga atena kagambar e ban-sabban keccap lesanna se lemma’ manes e’-pae maddu ban pola tengkana.
Sajalan aobana bakto, seyang daddi malem, malem daddi seyang. Arangka’e pajjar laggu ban are ngerrem. Pa’ Tenggi arassa kerrong ka Syarifah se molae mangkat mondhuk ta’ tao mole sakale. Saabidda Syarifah ta’ dhateng, Congka kalaban bellas ate arabat Pa’ Tenggi, padhana Pa’ Tenggi se ngopene e bakto Cong Nangka gi li’-guli’an aporowan ekabaji’i oreng. Tape, bidana maske Pa’ Tenggi dhalem kabadha’an songkan, para bala tangga ban magarsarena gi’ paggun esto.
Bila enga’ e bakto sehadda, Pa’ Tenggi lebur ka bangsana. Kenneng koca’agi pakanca, pabala otaba lebur nyare kanca ban lebur nyare bala. Sabab, kabbi manossa ataretan sadaging sadhara. Ca’na reng kona, bila cempa palotan, bila kanca bisa alebbiyan ban taretan. Tape bila tabalik, kanca bisa daddi setan dhalem odhi’na.
Kalaban senneng ate, se edhante’ la dhapa’. Syarifah laju nyongkem ka ramana. Mare jareya, Syarifah pas laju masepa’ tujo’ adha-kandha. Sabatara Cong Nangka gi’ paggun sodek neng e erenganna Pa’ Tenggi.
“Rama, gapaneka pasera?’
“Areya se kasebbut Cong Nangka se nyama aslina Hakim. Ban areya se bakal nyampenge otaba mimpin ba’na menangka lakena. Tape mon ba’na saroju’ ban daddi sapangorebanna ba’na. Sengko’ la kabadha’an enga’ reya…” jarna’na Pa’ Tenggi ka pottrena.
Saellana Pa’ Tenggi adhabu, kabadha’an aoba seppe, esep tapaji, padhana badha se mattre. Cong Nangka ban Syarifah padha cengngeng saleng pendeng maso’ dhalem rongkangnga paanaban se ta’ tao ejalane saomor odhi’ e dunnya. Dhupasang dhari dhuwa’ laen roba jareya ta’ akeddep sakale, sampe’ kadhuwana ngaremmes nyapcap aeng mata, mabacca pellogga pepena ta’ ekarassa. Pa’ Tenggi sem-mesem ngoladi lanceng paraban se badha e semma’na. Maenga’ e bakto ngodhana. Mon ta’ iya alebbiyan…..
Sajjegga se katello maso’ dhalem kacedduwan kandha, Pa’ Tenggi laju anya-tanya ka Cong Nangka,
“Cong,?” Pa’ Tenggi nanto Cong Nangka se jasadda egiba ngabang sokmana jau dhari anaban ragana.
“Cong Nangka…”
“Enggi, enggi ka’dhinto…” Cong Nangka buru nyaot takerjat padhana se ejagai dhari kapattreyanna sokmana.
“Apa ba’na endha’ narena tang ana’ se anyama Syarifah daddi binena ba’na?”
Esep. Resep. Terep…
“Manabi badan kaula, rassana ta’ sabandhing sareng pottrana ajunan. Sabab, badan kaula menangka oreng lake’ se ena, buru mare bucco’ eola’e tor bauna abatthowangan san-kessannagi. Sabatara Syarifah neka kan menangka paraban kembang disa se andhap asor tor pottrana oreng molja se ekasengkae magarsarena. Salaen dhari gapenaka, arta dunnyana acokoban, seddheng badan kaula ta’ gadhuwan tana salandhu’ balakka’. Napapole badan kaula ta’ etemmo katoronanna pasera..”
Ba’na ta’ usa ngoca’agi cara jareya, sengko’ la tao kabbi jalan pola tengkana ba’na. Apapole tang ana’ la kadhung eameddagi ka kyaena polana sengko’ la towa ban lako ke’-sake’an.”
“Enggi manabi ampon kadi ka’dhinto, badan kaula ngereng dhabuepon Ajunan. Kadiponapa lerressa ban kadinapa anggebbanepon Din Aju Syarifah, pottrena Ajunan se badhi epacang sareng badan kaula.”
“Syarifah….?
“Syarifah…” Pa’ Tenggi ngolangi adikanan pottrena.
“Enggi, Rama… badha ponapa?”
“Ba’na baramma, Bing, apa endha’ se epakabina ban Cong Nangka, saellana ba’na la tao dibi’ ka orengnga, sapa saongguna Cong Nangka ban ba’na la ngedhing dibi’ apa se ekacaca ban Cong Nangka?”
Syarifah meddek dhiyem, nondhu’ banne keng polana berra’ ka elong. Tape polana amporo dhalem lesan. Ba’ baramma se ngoca’agiya essena atena se ngobal kaangguy ajawab “enggi” otaba “bunten” ka ramana, tandha narema otaba nola’. Mon enga’ ka oreng lamba’ se ce’ konana, ja’ mon badha paraban epakabina, bila etanya’agi pas neng-enneng tandhana endha’ otaba narema. Bariya keya se kadaddiyan ka Syarifah, endha’ sakeng todhus se ngoca’a.
Syarifah ban Cong Nangka pas epakabin sacara adat se essa menorot agama dan menorot hokom nagara.
Masegit se epandek la ranta manthereng. Kamantherenganna tantona ta’ lopot dhari karagabanna reng-oreng se abanto sacara gutong rojung. Kabbi magarsare padha gumbira ban perak sabab Cong Nangka arassa perna ako-bengko menangka pajagana masegit se eberri’ nyama Nurul Hakim. Nurul Hakim epetthek dhari nyama aslina Cong Nangka, Hakim.
E dhlaem ajaga masegit jareya tantona epasrae kaparcaja’an kaangguy morok na’ potona magarsare se badha e sakobengnga.
Saabidda Cong Nangka morok, santrena sajan abit sajan atamba bannya’. Adhatengan dhari tana manca. Dhari jareya, nyamana Cong Nangka daddi kasohor, kalonta ka manca nagara. Apapole sateya la ekamanto Pa’ Tenggi se bagus tatakramana dhalem mimpin disa.
Saminggu abidda ekamanto, Cong Nangka ajalane odhi’ abareng Syarifah se la daddi binena. Pettong are dhari kabinna Cong Nangka ban Syarifah, Pa’ Tenggi tedhung lanjang. Karettek esep, ta’ anyaba. Pa’ Tenggi adinggal omor. Magarsarena arassa kaelangan oreng se ekaparcaja jujur ban bijaksana dhalem nyeppowe disana. Rowessa pepe oreng sakampong padha bacca abadheggan gilina aeng mata se asomber dhari karongganganna ate dhalem ngadhebbi kaamposan omorra Pa’ Tenggi se totok dhari odhi’na.
Sedana Pa’ Tenggi adina lampat pekkeran ka reng-oreng kabbi maske la mayyidda mare epasaren ka koburra. Tape, ro’omma paggun cekka’ ban tajem e pekkeranna magarsarena kabbi.
***
BARAMMA rassana Syarifah se edina oreng towana ban baramma rassana Cong Nangka edina oreng se nolong aba’na, apapole la daddi matowana. Salaen dhari jareya, Cong Nangka la kadhung kaparcaja esaroju’i magarsare kaangguy agante pangkadda mattowana menangka Pa’ Tenggi otaba kalebun ban morok e masegit Nurul Hakim.
Se kemma Cong Nangka gi’ andhi’ pangara ngeba’a binena ka tana asalla se gi’ ta’ tekka. Manda’na posang ban kerrong oreng towa dhuwa’na se rep-arebban e bengkona. Ban manda’na bungana bila la nangale ana’na dhateng kalaban roba ce’ ganthengnga sarta ngeba bine kembang disa se ce’ raddinna.

Sumenep – Cakung, Jakarta, April 2007


Lukman Hakim AG Lahir tanggal 15 Agustus 1987 dengan nama Luqman Hakim. Menulis esai, opini, cerpen, puisi berbahasa Madura dan Indonesia. Karyanya pernah dimuat di Radar Madura (Jawa Pos Group), Surabaya Post, Jokotole, Kidung, MPA, Tera Majalah Swara Rahima, jurnal Lembah Biru dan Memorandum. Selain itu juga terkumpul dalam antologi tunggal puisi Madura Sagara Aeng Mata Ojan (BBS, 2008), antologi bersama puisi Madura Nemor Kara (BBS, 2006), Panggil Aku Pecundang (2008), Pesta Penyair; Antologi Puisi Jawa Timur (DKJT, 2009) dan Puisi Menolak Lupa (OBSESI-Unggun Religi, 2010).
Prestasi yang pernah diraihnya Sepuluh Terbaik Lomba Cipta Puisi (disparbud Kab. Sumenep 2005), juara III Lomba Menulis Pantun Madura (disparbud Kab. Sumenep, 2007), juara III Lomba Cipta Puisi se-Madura (BEM STIKA Putri, 2009) dan nominator Lomba Cipta Puisi Tingkat Mahasiswa Nasional (STAIN Purwokerto, 2010).
Di sela-sela kesibukan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep ia mengabdikan diri sebagai pengajar di MA. Darul Ulum Prongpong Kecer Dasuk Sumenep. Di kampusnya, pada tahun 2007 ia mendirikan komunitas yang ia beri nama UKM. Komunitas PELAR. Selain itu, anggota komite sastra Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) 2008-2013 dan aktif di Lembaga Kajian Seni Budaya PANGESTOH Net_Think Community Sumenep. Sejak September 2010 ia mengelola blog khusus barbahasa Madura www.pancongpangarang.blogspot.com dan www.okaramadura.blogspot.com, blog yang terakhir ini dikelola bersama Syaf Anton Wr.

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.