Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Puisi Madura : Hendriyanto

19 Des 2010
 Hendriyanto laher e Disa Kerta Bara’ Kacamdan Daso’, Songennep, 10 Agustus 1987. Mahasiswa  STKIP PGRI Sumenep  jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia . Pusi-puisina seggut ngeyase Buletin Lugas STKIP PGRI Sumenep, Radar Madura (JP Group), majalah Jokotole Sorbaja. Salaen gapaneka salam settong puisi kapela menangka sala settong nominator Lomba Cipta Puisi Religi tingkat Mahasiswa sa-Indonesia tahon 2010 se epabadha DEMA STAIN Purwokerto tor ebukuwagi kalaban bul-ombul ”Puisi Menolak Lupa”. Saabidda daddi mahasiswa, Hendri aktif e UKM Lembaga  Pers Mahasiswa (LPM) STKIP PGRI Sumenep  tor Lembaga Kajian Seni Budaya PANGESTOH Net-Think Community Sumenep. E-mail : hendry_esto@yahoo.co.id

KOBI CAMPOR CANDHU

kobi jalimot sapetteng malem ngarambang salerana
yap-ngaseyap egules gunjegga okos
jalimot ta’ tanto petteng
petteng ta’ tanto celleng
celleng ta’ tanto pae’
sabab dhalem pae’ badha candhu se ngerronge
badhana seyang tor malem menangka gambar
juba’ becce’na kaodhi’an
jalan se nojju palabbuwan aher e polo aherat
anglebadi seyang tor malem

Geddungan, 31 Mei 2010JANJI SE TA` PASTE

agarudhu’ angunjek dhang-gendhangan
agabay janji se ta’ paste dha’ ka ondhem se calemot acampor abu
barat asepsap ka bara’ ka temor
agules ta’ nemmo sellat

dika akantha geluduk nemor, ta’ akeddhap
saengga patot ekoca’ nale’e juko’ e dhalem aeng

la-kela seset guli ennengnga
pera’ galudhuk tape tadha’ ojanna
kecca’ colo’ baceng tae

copa se ngalto’ ka tana ta’ bisa ejilat pole
daddi aba’ ma’ ngastete
karana janji padha ta’ paste

Pangesto, 2008DAPA’ EBU

nete lampadda padana ebu
sonarra socana ngarambang taresna se samar
geremmeng moksa se talebat paksa
e dhasar soca kelem salerana macco ate
etompange rese’
bang-korebang ta’ nyelbi’ pole
kaangguy magari kanespa’an tor pangapos rengsa

sonar socana masolap karettek belling
ngarangkeng napso
sacapcap du’a aeng socana maderres pangabaktena  ate
kalaban ponapa pangapos ate bakal etete
tete ta’ ngate pole e jaman se ane
namong pangabakte se bisa macellep ate

Lenteng, 05 Juni 2010NGAJAL

rengsegga dhadha se ngelpak kasabbaran nabur galina ate
padhana copa e attas kaca
ta’ tembus rasa
gun pera’ olle ngotore jennengnga kaca

babatek se etorot ngancae napso
ate se eromat ta’ karamat pole
sabab buthok se la etabur ta’ katebanan arbessa ojan
tang ate kajal                                                         
tanges du’a seppe sampe’ ka ate            

Lenteng, 06 Juni 2010KASOROBAN

sabellun pajjar ngombar
e bujella malam badha pesta, karammeyan se sempat maseyal mahlok-mahlok
kabbi padha agella’ magali ate
e bujella malem mahlok padha barimbing nyosor  eantarana dua’ alam
sabab manossa daddi lalojan e pasarenan se cokop karamat
banne salana sapa majaga bulu alos sampe’ loslos
ja’ sala’agi mahlok alos ngajak nyepper dha’ kalongguwanna se moksa
pola dika terro nyapa’a sakeng bannya’ agandhu’ dusa

dhalem parjanjian se ta’ katoles
e dhalem lang-alang se ta’ pasda
dika ban bula padha asajja akompola kalaban petteng
ban atellaga e bulan pornama

Pajagalan, 09 Juni 2010KABAR DHARI SAGARA

e malam se tennang bula mangkat ta’ amet dha’ dika
tatemmowa e dhalem mempe kalaban sapetak cakalan
tampar se eto’or malathe pote
kamarra dika e salempo’ana jaring atena bula
kalaban romromanna babur
ro’omma bakal egiba katengnga sagara
sabban bakto bula paggun enga’ ana’ poto
bakto pornama teba bula dhateng agumbel omba’
esoroya kalaban garigi’na tanang dhuwa’

Pajagalan, 09 Juni 2010MAMERAN

akoredhap ngacernang akadi mameran se eosap sonar
tangkocepa’-tangkocebung nyambung
taresnana tang kobung se asabung
ngamennyor esak dika kole’na
mera kalak dhu barnana
parjuga ngabas tengka gulina
apangabakte dha’ oreng seppona
nete elmo agamana
nyoppre salamet dha’ budhina

neteba ate satonggal esto
earebba sabban bakto
patot ekaemot saomor odi’na

Songennep, 2009NYANDHANG TARESNA

bila enga’ dha’ salerana
ba’ sapa’a se loppa’a
pekker bula ta’ karowan
posang ngalengsang

ate salsal mekkere taresnana ate seyal
nembara’ nemor tatembangan kaator dha’ dika kasorang
tambana ate se ngalengsang

ba’ bila bakal tapanggi
nekkananna janji
ngosota kasossa’an kalaban mesemma dika

nyandhang taresna bula dha’ dika
sakeng bula ta’ kowasa asowara
mon badha paste panggun ekaate sampe’ mate

Songennep, 09 Juni  2010ASTA TENGGI

tompo’anna tolang samarena perrang
tandha kapandikaran akorban nyaba
sabellun mardika merrange sossa
bul-ombul se tenggi eagunge para patenggi
bula ngajak dha’ dika kabbi asomedhi e asta tenggi
pangaterro se soddi  matenggiya pangabakte
dha’ se matera’ ate

settong pessen sabelun labang gelidhik mare
se etoles epenggirra  ondhak se tenggi
soro aromat persatuwan sakabbinna ummat
sabab paneka rahmat

Songennep, 10 Juni 2010CABBA’ NEMOR

anganga ta’ re-mare
colo’ macan ta’ abaja
adhais banne keng ta’ kellar mekkere
tape menga’ ngabas bala tangga
matana mera masamar tengka gulina
ta’ mekkere aba’ tor agamana

tadha’ se raja e dunnya reya salaen cabba’ pangakona
dha’ sadaja pangaterro
pola ta’ narema dha’ du’umanna se kobasa

Songennep, 10 Juni 20100 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.