Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Ngampong Lèbât (Lè-Ollè Dâri Kongrès BM)

13 Nov 2010

Aponapa Èjhâân Ta’ Èkarembhâk
Neng Kongrès I Bhâsa Madhurâ ?
(H.M. Dradjid, B.A)
Pendiri/Anggota Pakem Maddhu Mekkasân
Pamokka’:
Lalampaan Kongrès I Bhâsa Madhurâ ampon èlastarèaghi ngabidhi tangghâl 15 kantos tangghâl 19 Dèsèmber 2008 neng Kabhupatèn Mekkasân. Bânnya’ rasan sè tombu salastarèna lalampaan kongrès. Mongghu kita sè noro’ tacabbhur neng “prosès” kongrès, saè panitia otabâ “peserta” pajhât tombu san-rasan sè saè sareng sè ta’ saè. Hal sè kadhi ka’dinto ampon jâma’ lumbra dâlem kaodi’an bu-dhâbuânna orèng seppo konana sapanèka” Cong, kalamon terro kacalèa so orèng laèn, cacak mola ghâbây!”.
Pajhât èngghi, kongrès panèka sabâgiân dâri ghâbây. Dhâddhi manabi sabâgiân “ peserta” apangrasa ta’ “poas” klabân hasèlla kongrès, pajhât maso’ akal. Kong-langkong ponapa sè ekahajhât otabâ sè èkamaksod ta’ katekkan. Tapè mongghu “panètia” sè asabbhil sèyang malem, dâ’ râmma kongrès sè “suksèsa”, tanto ta’ mèkkèrè jhubâ’na, tapè atarèka sakowaddhâ anggher sadhâja “peserta” bisa’a ngalampaaghi kongrès klabân kabâdâ’ân saè.
Neng pamangghi bhâdhân kaulâ, rassana tadâ’ sèttonga angghuta panètia sè kanèyajâ alako dholim dâ’ “peserta” dâri kennengan laèn. Ponapa polè padâ Madhurâna. Dhâddhi manabi bâdâ rasan jhâ’ kongrès sè tapongkor sanget “Mekkasan sèntris”, èngghi ta’ maso’ akal, mala alasan ghapanèka èbây-kaghâbây bisaos. Sadhâjâ panètia pajhât kabânnyaan amokèm neng Mekkasân, namong bânnya’ angghuta panètia sè asalla dâri Songennep, Sampang, sareng Bhângkalan. Manabi bâdâ rasan jhâ’ Songennep è-èlèminasi sareng panètia, jhugha angghebbhân sè kadhi ka’dinto jhughâ lo’ maso’ akal, amarghâ sadhâjâ “peserta” Kongrès bânnè para artis sè noro’ addhuân singer, terro arebbhu’â ngepprès nomer sèttong. Pajhât èsaat acara ” dialog” bâdâ usulan dâri “kubu” Songennep kaangghuy mamaso’ èjhâân BM ka dâlem acara. Hal sè kadhi ka’dinto amarghâ otosan Songennep korang paham jhâ’ parkara èjhâân BM ampon lastarè èkarembhâk sajjhegghâ taon 2002. TA’ NORO’ PATO, koncina èjhâân BM saèstona èmolaè lân-bulân ètaon 2002. Ètaon 2002 Balai Bahasa Sorbhâjâ mabâdâ pan-saponapan kalè sèminar/papangghiân neng Sidoarjo (Kantor BBS).
Neng papangghiân-papangghiân kasebbhut ampon akompol sadhâjâ “unsur” kaangghuy aparèng pamangghi, Songennep èbâkkèlè RP Abd. Sukur Notoasmoro sareng Abd. Rachèm, dâri Jember èbâkkèlè Akhmad Sofyan (Unèj) sareng Drs. Sukardi R BA, dâri Bândâbâsa èbâkkèlè Moh. Salèh, dâri Sorbhâjâ (Unair) èbâkkèlè Dra. Ratnawati.
Dâri Mekkasân ta’ èajhâk rembhâk bâkto mabâdâ papangghiân, namong neng akhèr taon 2002, lerressa tangghâl 31 Dèsèmber 2002, Mekkasân èonjhâng mèlo di-budina.
Bâkto èngghi panèka Mekkasân èonjhâng dâri “unsur” praktisi (èbâkkèlè M. Dradjid) sareng dâri “unsur” PT (èbâkkèlè Drs. H. Muakmam)
È saat ghapanèka (31 Dèsèmber 2002) èpèlè Tim Perumus, èngghi panèka: 1) Akhmad Sofyan (Unèj), 2) Sri Ratnawati (Unair), 3) M. Dradjid (praktisi), 4) Moh. Saleh (Pèmda Bândâbâsa), 5) Slamet Riyadi (Balai Bahasa Sorbhâjâ).
Dâlem parembhâghân Tim Perumus, bhâdhân kaulâ (M. Dradjid sè makkèlè dâri “unsur” praktisi tapaksa atellok dâri “unsur” ilmuwan sè dâri Unèj sareng Unair, amarghâ sadhâjâ alasan dâri “unsur” praktisi ta’ maghut dâ’ kaidah bhâsa sè ampon tanto, namong apandhuman dâ’ kabiyasaan-kabiyasaan bisaos. Dâri hasèl papangghiân Tim Perumus, Balai Bahasa Sorbhâjâ makalowar kapotosan Tim, klabân serratta tangghâl 2 Januari 2003, nomer: 247/F.87/F.3/2003, sè èssèna bâdâ è butèr, èngghi panèka:
v /e/ talèng sareng /e/ petpet èparèngè tandhâ sè bhidhâ.
v Konsonan alos dhâmmang sareng Konsonan alos berrâ’ èparèngè tandhâ sè bhidhâ konsonan alos berrâ’ èparèngè /h/ aspira.
v Aksara palancar sè tombu amarghâ “prosès afiksasi” (w, y, bisat, ponapaa saos ta’ mabi ètolès.
Saamponna narèma potosan ghellâ’ Yayasan Pakem Maddhu (YPM) ghâsek mabâdâ panalèktèghân tor “pengkajian” dâri sèl-hasèl Tim Perumus. Taon 2003 BBS mabâdâ “penyelarasan” dâri sèl-hasèl Tim Perumus sè èseppoè sareng. Akhmad Sofyan dâri Unèj sareng Ratnawati dâri Unair. Lajhu terbi’ buku: Pedoman Umum Ejâân Bahasa Madura yang Disempurnakan, sè èpakaloar sareng Dèpartemèn Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Balai Bahasa Sorbhâjâ, kalabân sorat tangghâl 10 Maret 2004 no 57/F.89/F.1/2004 sè èlabeddhi sareng Drs. Slamet Riyadi (NIP 130 531 285).
Saamponna narèma Buku Pedoman ghâpaneka, YPM mabâdâ TIM kaangghuy nalèktèghi èssèna Buku Pedoman saamponna korang langkong tello bulân abiddhâ YPM mabâdâ “pengkajian”, YPM lajhu makerem sorat se essena mateppa’ (koreksi) mongghu Buku Pedoman ghâpanèka, tangghâl 01 Juni 2004 no. 054/06/YPM/2004.
Korèksi dâri YPM dâlem bujud sèttong “berkas” Revisi/pembetulan Buku Pedoman Umum Èjaan Bahasa Madura yang Disempurnakan, èkèrèm ka BBS kalabân lèbât “kurir”, ta’ èkèrèm lèbât pos. Maksoddhâ, nyopprè ponapa sè èkorèksi YPM èsambhâdhânè sareng BBS. Namong BBS bâkto ghâpanèka ampon aghântè kepala, èngghi panèka Drs. Amir Mahmud, M.Pd.
Tadâ’ jawâbhân dâri BBS, namong èssèna Buku Pedoman pakon “sosialisasi” . Yayasan Pakem Maddhu (YPM) ngèstoaghi parèntana BBS, molaè ghâpaneka YPM anyamaè ejhâân BM taon 2004.
Kaèstoanna Yayasan Pakem Maddhu (YPM) dâ’ Balai Bahasa Sorbhâjâ (BBS) èbujutaghi kalabân mabâdâ: 1) Panataran-panataran dâ’ para ghuru SD sareng SMP. 2) Nyososn “bahan ajar” dâ’ Mahasiswa Unira jurusan FKIP Bahasa Indonèsia. 3) Materbi’ Bulletin YPM. 4) Mabâdâ/hadir neng seminar-seminar mènangka narasumber. 5) Nyoson ku-buku kabhudhâjân. Insya Allah, tong sèttongnga lembaga sè ghumatè ngèstoaghi parènta BBS kaangghuy “mensosialisasikan” èjhâân BM taon 2004 vèrsi Balai Bahasa Sorbhâjâ namong YPM.
Pramèla ghâpanèka lajhu tombu rasan, jhâ’ èjhâân BM taon 2004 èjhâânna Pakem Maddhu. Ghâpanèka rasan sè tombu dâri pangghâliânna orèng sè ta’ onèng ka pontoddhâ sajârâna lahirra èjhâân BM taon 2004. Dhâddhi manabi samangken dâri ghâlimpo’ Songennep (sè èseppoè Drs. H. Imran) cè’ maksana kaangghuy noro’ pato aparembhâghân dâlem parkara èjhâân BM, marabhut “ tabbhuân etolong atangdhânga”. Jhâ’ sakènga padâna orèng ngambhul, rassana otosan dâri Mekkasan sè ngambhullâ kaadâ’, amarghâ ngabidhi parembhâk, namong mèlo rè-karèna. Manabi YPM cè’ sangeddhâ “mendukung” èjhâân BM taon 2004, ampon akor sareng Bhâsa Indonèsia tor ampon maghut dâ’ kaidah bhâsa sè ampon tanto. JHÂ’ MAKSAAN.
Manabi bâdâ orèng/ ghâlimpo’ sè maksa kaangghuy ngobâ EYD BM taon 2004 ka’dinto sa-essa bisaos, amarghâ ta’ saroju’ sareng kabâdâân panèka ampon dhâddhi ha’na orèng bâng-sebâng, amarghâ kita manot asas dèmokrasi. Namong ka’dimma kennenganna amoskèl parkara sè ta’ satuju kodhu oreng jhejjherra parkara, pasèra sè bennang tor pasèra sè bânnè.
Ngèrèng ka bingkèng panèka kita langkong dhibâsa dâlem ngaghâli sèttong parkara, sabâb kabicaksanaan pangghâlian mènangka kaca kebbhângnga tèngka.
Namong saka’dinto pamator, nyo’on sapora.

Somber tolesan ka'dinto

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.