Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Aeng Soca

30 Des 2010
Lukman Hakim AG.


Manabi mereng, ngoladi bannya` aeng se agili dhari mata. Sae matana oreng otaba keban. Ampon daddi barang se kappra otaba pon lumra e kopeng. Aeng gapaneka agili naleka seddhi, ngennes otaba talebat perak. Ta` coma na`-kana`, dhat-ngudhadan jugan oreng se ampon seppo. Ban dhalem basa Madura, ka`dhinto gadhuwan arte basa alossepon dhari mata se eangguy monggu dha`oreng se -eanggep- lebbi molja otaba dha` ka oreng se patot ehormat.

Bida sareng se settong gapaneka. Soca eka`dhinto ta` gadhuwan arte mata se serreng eguna`agi ka oreng pole. Anangeng gadhuwan arte matana se badha e bukona perreng. Molae dhari bungkella sampe` pangonco`anna. Melana pas badha ca`-oca` ’nyoca’ kalaban maksod muwang otaba aberrse`e socana perreng. Ta` oneng dhari ponapa, ma` sampe ngangguy oca` soca ka perreng. Tape se jellas ta` amaksod abasa ka ju-kajuwan, ka`-bungka`an otaba keban. Akadi oca` ’sera’ se samastena eguna`agi ka oreng se –eanggep- lebbi molja kalaban arte laen oca`na ‘cethak’ ban en-laenna.
Jugan aeng soca, gadhuwan dhuwa` arte. Eantarana agandhu` arte aeng matana oreng, jugan bukona perreng. Akadi aeng se kalowar dhari socana perreng ka`dhinto. Perreng sakerreng se sabban soca bunnek otaba patthogga nyapcap. Aeng paneka badha e disa Pangarangan kacamadan kottha Songennep.

Ta` gun coma reng-oreng se badha e Songennep, nangeng jugan berta ka`dhinto ampon kalonta ka lowar Songennep ja` perreng ampon bannya` kasebbut kalaban sebbudan Aeng Soca oataba dhalem basa Indonesia ekoca` Bambu Menangis (perreng nanges). Sabab, sakerreng perreng ka`dhinto e ban-sabban bukona nyapcap aeng.

Salaen dhari gapaneka, aeng se kalowar dhari perreng ka`dhinto apeguna kaangguy tatambana panyake`. Reng-oreng se mondut aeng paneka ta` coma dhari Songennnep dibi`, nangeng jugan badha se adhatengngan dhari Jember, Situbondo, Bondowoso tor tha-kottha se laen. Sabab kalaban alasan, ampon bannya` se kabukte ja` Aeng Soca ka`dhinto gadhuwan hasiyat mabaras panyake` se eadhebbi reng-oreng. Mon gi` kaadha`na, ta` korang dhari 100 oreng se dhateng sabban arena ka Aeng Soca ka`dhinto kaangguy mondut aeng se kalowar dhari perreng sakerreng gapaneka. Reng-oreng se dhateng mondut aeng soca bannya` se kalaban rida` nyabbur obang ka kothak amal se esadhiya`agi. Obang ganeka kaangguy pambangunan nyoppre serdhangngepon kennengngan ka`dhinto.

Salaen dhari gapaneka, e semma`na perreng sakerreng neka jugan badha 17 (pettobellas) makam utama para Sayyid (Syd.), Syarifah (Srf.) tor Radin Aju (RA). Eantarana Syd. Hasbullah (Buju` Mustajab), Syd. Abdullah, Syd. Abdul Anam, Syd. Husin, Syd. Abdul Muthollib, Srf. Rafiqah, Srf. Muzairah, Std. Zubairi (Agung Perang Jaksa), RA. Djatima (Arjuna Putri), RA. Singaraja Mawarni, Buju` Embah Tini. K. Moh. Djala, Buju` Embah Tina, Srf. Siti Aminah, Syd. Ubaidillah, Syd. Abidillah, Srf. Obudiyah. Salen dhari pan-saponapa`an makam otaba asta gapaneka e penggiranna bannya makam-makam se laen. Sabab e kennengngan ka`shinto aropa`agi makam umum. Dhari pettobellas makan gapaneka, kennengnganna ta` jau dhari Aeng Soca ganeka. Empa` eantarana badha e teppa` e bara` perrengnga, sapolona badha e mongging temorra ban se tatello` badha bara` lao`na.

Aeng Soca ka`dhinto badha e temorrepon pondhuk Al-Azhar Songennep otaba mongging bara`na pondhuk Mathali’ul Anwar, Yayasan Abdullah. Manabi badhi nojju ka kennengngan ka`dhinto, langkong gampang lebat Jalan Kartini, terros lebat e temorra pondhuk Al-Azhar pas dha` temor sakone` otaba lebat Jalan HP. Kusuma pas dha` temor ka Jalan Kurma Pangarangan. Somber se kalowar dhari perreng se ampon daddi tojjuwanna bannya` oreng paneka buru etemmo tanggal 04 bulan Desember 2007 M se tapongkor.

Nangeng, saamponna saponapa bulan perreng ka`dhinto ta’ nyapcap aeng pole akadi asallepon. Bisa daddi polana mosem nemor tor bungkana perrengnga epoger kare patthogga otaba kare gennogga.

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.