Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Merte Basa Madura

12 Jan 2011
Lukman Hakim AG.

BASA Madura (BM) ta' bakal akembang, nyolbu' tor nyenna manabi ta' eajum areng-sareng sadaja elemen, sae anom tor seppo. Kalaban kabarent

engngan sadaja masyarakat Madura tanto BM bakal tombu kalaban jenno ban ta' bakal badha pole anggebban ja' BM gun coma alengker e kennengnganna.

Tolesan ka'dhinto, menangka rentedan dhari pan-saponapan hasel se ekaolle dhari rarembagan (diskusi) sareng para anom e sanggar otaba komunitas. Dhari settong komunitas ka komunitas se laen, kalaban settong panduman se same; arembak nge-ngenge kalanggengngannepon BM samangken ban se bakal dhateng.

Komunitas-komunitas kasebbut enggi paneka, Lembaga Kejian Seni Budaya PANGESTOH Net_Think Community, Komunitas Batton Gappora, Komunitas Kobung, Sanggar Basmalah Annuqayah Lu`-Gulu` tor Komunitas PELAR Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) se sadajana e Songennep.

Salaen dhari forum-forum gapaneka badan kaula jugan ararembak anglebadi SMS sareng ca-kanca se jugan gi’ padha open merte kalaban nyerrat puisi otaba cerpen BM. Akadi Juwairiyah Mawardy, cerpenis asal Karduluk, Songennep tor Moh. Tauhed Supratman, dhari Mekkasan. Kalaban maseggut arembak maske lebat SMS ce` bannya`na manpaadda.
Se andaddiyagi badan kaula takerjat naleka Ka’ Tauhed -sapa’an badan kaula ka Moh. Tauhed Supratman- ngerem SMS menangka jawaban dhari petanya badan kaula, “Salaen Pannengngan (Ka’ Tauhed, maksottepon) tor Ka’ Yayan Ks, ba’ badha’a ngangodhadan Mekkasan se nyerrat BM?”. Se esseepon korang langkong kadi paneka: “Ta’ ngaonenge. Se laen namong manabi badha lomba bisaos se kabilang noles”.

Dhari pan-saponapan rarembagan sareng ngangodadan se badan kaula dhatengnge kaangguy ngaonenge se sabenderra, badha pan-saponan se koduna lakar parlo salekkassepon eotama'agi. Enggi paneka: se kapeng settong ngangodadan banne keng ta` terro merteya BM. Anggebban se kantos samangken ja` ngangodhadan todhus (gengsi) kangguy abasa Madura ta` sadajana lerres. Kabukte, ja' saongguna nganggodhadan jugan raja pangaterrona kaangguy meyara tor merte nyoppre langgengngepon BM.

Se kapeng dhuwa’, korangnga media kaangguy mublikasi (oca` kasarra; masarragi) hasel-hasel tolesannepon se eanggi` kalaban aguna'agi BM. Media, dhelam hal ka`dhinto enggi paneka media cetak sae korran, buletin otaba majalah akadi Jokotole misallepon pajat ce` parlona kangguy meyara tor merte basa ponapa`a bisaos, ta' kajabana BM. Kalaban badhana -napa pole pas sampe` bannya`- tanto sanget rajana manpaadda.

Sala settong se bisa ekaolle kalaban badhana media, bisa ngokor teks tolesan antara basa se baku tor se ta` baku otamana dhalem basa toles (teks), ngangka` nyama-nyama anyar dhari ngangodhadan kalaban hasel tolesannepon se e dhalem media kasebbut, manabi tahda` media ponapa bisa ngaonenge ja` badha ponapa tadha ngengodadan se lebur nyerrat BM? Ma` olle ta` pera` nyama-nyama se ampon seppo, nangeng juga ngangodhadan bisa ngontap tor bisa ekaonenge hasella.

Rengkessepon, badan kaula ta` bakal oneng pasera Harkoni (Sampang), Juwairiyah Mawardy, Hendri, Moh. Toyu (Songennep), Yayan Ks, Hamzah Fansuri (Mekkasan), tor en-laenna manabi sadajana ta` nyerrat e media (Jokotole) tor badan kaula ta` maca tolesannepon. Bisa eterka, ja` senga badha media laenna pole tanto sajan bannya` nyama-nyama se saongguna jugan nyerrat BM.

Sebbut saos nyama-nyama se menorot sapangonengan badan kaula, badha Uswatun Hasanah, Hidayatullah, Moh. Amin, Syah A. Latif. Nyama-nyama ka`dhinto saongguna nyerrat dhalem BM, nangeng tolesan-tolesannepon coma daddi pajangan e laci, e dhalem lamari otaba e attassanna meja. Alasan aponapa tolesannepon ta` epublikasi enggi paneka korangnga pangaonengan badhana majalah khusus BM. Otaba, pasera`a bisaos narema ja` mediana pajat korang. Ontong gi` badha Jokotole.

Uswatun, Hidayatullah tor Amin paneka lebbi bannya` nyerrat puisi BM. Saongguna, kadhuwana nyerrat coma akagabay maelang sompek nyoppre bennengnga pekker. Nangeng saamponna eotorragi sareng badan kaula, parlona nyempen ponapa se ampon etoles kadhuwana pas molae nyalen ka dalubang se lebbi bagus tor ekettik e komputer.
Jugan Toyu, mored kellas tello` MA. Mambaul ulum se jugan aktif neng e Komunitas Kobung paneka salaen noles puisi jugan noles careta. Laen dhari gapaneka Syah A. Latif se lebbi kalonta kalaban sebbudan Atink paneka –menorot panotorannepon- ngangunge novel BM se ampon rampong tor se sangguna ampon siap kaangguy eterbiddagi daddi settong buku.

Dhari se kasebbut e attas, coma Toyu se tolesannepon oneng epublikasiyagi enggi paneka neng e majalah ka`dhinto (baca: Jokotole). Seddengngan Uswatun, Hidayatullan, Atink, Amin tor nyama-nyama se laen se ta` kasebbut e attas nasebba tanto padha, tolesan dhalem BM-na ta` oneng epublikasiyagi neng e madia.
Se kapeng tello`, korangnga anggebban positif dha` ngangodhadan kangguy areng-sareng para seppo dhalem ararembak BM. Dhari dhimin, anggebban se etojjuwagi dha` ngangodhadan sepadda korang langkong ja` ngangodhadan ta` lebur merte tor meyara BM. Anggebban gapaneka andaddiyagi ta` saena ka pekkeranna ngangodhadan, saengga pas laju agabay ngangodhadan ampon eeccap ta` esto pole ka basana dibi`, enggi paneka BM. Saestona, korang sae manabi hal ka`dhinto epaterros se apanggibat mate`e karakter dha` para ngodha.

Kaangguy merte tor meyara BM, nyoppre jennowepon BM ta` parlo badhana anggebban seppo-anom. Kaangguy matekka hajat katabbullepon BM, buto katarongguwan sadaja masyarakat. Arteepon, ta` sae manabi gi` badha anggebban ja` BM gun coma kadhuwan sabagiyan oreng. BM bisa jenno kalaban kagutong rojungannepon sadaja pihak, sae ngodha otaba seppo kalaban ta` madaddi parbida`an pangkat ban kalakowanna menangka la-alang mamaju BM. Maske omor, kalakowannepon ta` same, ngereng tojjuwan dhalem merte tor meyara BM pasettong ka settong ara, settong nyaba maske laen barna (Hakim; INFO, 31/Januari/2010).

Se kapeng empa`, korang perhatian dhari pamarenta dha` para pamerte BM, tamaso` ngangodhadan se saongguna jugan daddi binteng sorot-sanderra BM. Korangnga perhatian dhari pamarenta, agabay korangnga kabarentengnan dhari masyarakat Madura (lerressepon penotor BM e ka`dhimma`a bisaos) kaangguy nyerrat BM.
Hal ka`dhinto saestona bisa ebujuddagi ta` koduna marennge hadhiah dha` ka se nyerrat BM. Bisa ebujuddagi kalaban nyadhiya`agi badhana majalah akadi se ampon elampa`agi Balai Bahasa Sorbaja kalaban Majalah Jokotole. Kalaban badhana madia, tanto bakal badha tantangan dha` para maos kaangguy nyerrat BM jugan neng e madia kasebbut.

Salaen mabadha media, juga bisa mabadha pembina`an kalaban arako` sadaja elemen, sae ru-guru, mored, santre tor dha` ka sannggar-sanggar otaba komunitas. Kalaban alampa’agi hal ka’dhinto insa Allah, BM bisa ekasennengnge sadaja penotor BM e ka`dhimma`a bisaos.

Kantos samangken, Tim Pembina Bahasa Madura (Tim NABARA) Songnnep ta` gadhuwan kantor khusus. Paneka koduna lakar daddi paretongan dha` pamarenta kangguy nyeseyagi anggarannepon kangguy maddek kantor, saengga ta` paggung enneng e dalemmepon Drs. H. Imran se epadaddi kantor.

Se kapeng lema`, korang literatur baca`an monggu ajaran teks tolesan. Akadi se ampon sadaja kaonenge ja` literatur (teks) tolesan BM kantos samangken bisa ekoca`agi korang. Salaen se ampon eterbi`agi Pakem Maddu Mekkasan, Tim NABARA Songennep kalaban ngalampa`agi pembinnaan tor buku ajaran kaangguy le`-ale` e sakola`an jugan Balai Bahasa Sorbaja se ampon bannya’ makalowar ku-buku nge-ngenge kabasa`an, tamaso` BM.

Tello` lembaga kasebbut ta` bisa epongkere menangka lembaga se ampon parduli dha` kabadha’an BM. Badan kaula coma bisa mator, “ja` senga” e ban-sabban kabupaten –otamana empa` kabupaten e Madura- anglebadi dinas kabudhaja`an otaba dinas pendidikannepon padha addreng mamaju BM, tantona BM Madura ta` bakal ngonjang kakobateran para pamerte BM.

Ban se kapeng ennem, korangnga event-event (kagiatan) se badha pengarona dha' kalanggengngan BM. Kabadha`an basa tor sastra se ka`dhimma`a bisaos bisa tamba addreng manabi esarengnge kalaban badha kagiadan-kagiadan se sepattepon abanto kaangguy pamerteyan tor jennowepon basa se emaksod. Ta` kajabana BM menangka basa lokal se paleng bannyak kapeng tello` panotorra saamponna Basa Jaba, Basa Sunda tor Basa Bali neng Indonesia. Dhari gapaneka, basa-basa kasebbut tamaso` BM parlo ejurbuwagi pole kagiadan-kagiadan se bisa matombu kasennengangan tor panglebur dha` BM.

Akadi se ampon elampa`agi ca-kanca Universitas Madura (UNIRA) Mekkasan se sabban taon tor ca-kanca Komunitas PELAR STITA Songennep e taon 2010 jugan mabadha kagiadan se same, enggi paneka Lomba Baca Puisi Madura. Dhalem lalampa`an ka`dhinto kengeng kagabay bukte ja` para ngangodhadan ta` akadiya se ampon abit ‘eeccap’ menangka generasi se ta’ lebur merte Basa ban Sastra Madura bisa etolak. Sabab dhalem kasempadan ka`dhinto pesertana kantos 120 mored sae se gi` badha e SLTP (MTs/SMP) tor SLTA (SMA/MA/SMK) sa-kabupaten Songennep.

Salaen gapaneka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan –samangken daddi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (disbudparpora)- Kabupaten Songennep e taon 2006 ngalampa`agi Lomba Cipta Puisi Madura tor e taon 2007 Menulis Pantun Madura se dhuwa` kagiadan kasebbut ta` ebukuwagi, ta` epakompol kaangguy daddi buku. Saengga dhari pan-saponapan puisi se ampon eanggit sareng peserta ta` bisa ebaca publik, kajabana panitia tor juriepon bisaos.

Nangeng, dhari pan-saponapan lalampa`an kasebbut manorot badan kaula cokop magumbira enggi paneka Balai Bahasa Sorbaja e taon 2006 mabadha Lomba Cipta Puisi Madura se dhari hasel lomba kasebbut puisi-puisi epakompol daddi buku kalaban bul-ombul Nemor Kara. Se kantos magumbira (paleng bunten menorot badan kaula dibi`) enggi paneka, saamponna eumummagi hasel lomba etorrossagi daddi buku. Artena, puisi-puisi se ampon akompol e panitia ta` gun coma bisa emaos sareng panitia tor para juri, nangeng jugan orang bannya`. Saengga, dhari buku kasebbut bisa ngaolle bannya’ pangajaran hal nge-ngenge puisi, otamana puisi Madura.

Aherrepon, badan kaula coma bisa ngarep kalaban metthek puisi anggidan Arach Jamaly, “pongpong gi` badha karena nyaba, aba` nebbusa kadinggalan” nyoppre kamajuwannepon BM. Manabi banne badan kaula tor panjennengngan, pasera pole se meratena, meyara tor merteya BM? Mator sakalangkong

1 Pamanggi:

Anonim mengatakan...

ngereng same-same a juangagi pamanggi2 se sae, kadiponapa BM tak ngel-nongngel e kamarra dhibi'. ngereng jagai kabbi instansi pamarenta, kaangguy onggu2 arabat BM, ban kompolan2otaba komunitas e kotta otaba e disa paodi', ja' gun pesse terros esare...

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.