Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Oca` Loka

14 Jan 2011
Alfaizin

“Banne sonarra are tape pornama se ngetek. Korangngajar!”

Settong gettagan ranyeng se nyengnga` gendhangnga kopeng. Sake`, padhana sake`na loka se pas econgke` mardha. Mardha ganeka pas daddi apoy ban ngobal ngello` sakabbiyanna ora`, laju pas nyettong neng e ate ban agili ka mowa. Peggel, mowana ra-mera, gigina lette` ronggang, tanang mekko mergem ban sokona nandu` ka meja. Car-kalacer. Korse-korse se etata ngabber tol-ngantol, sabagiyan teppa` ka mowa ban buggigga Awie. Ban sakejja` badanna nyongsep, nyongngep pas kalengnger. Kabadha`an dher-bendher cekcok ta` karowan e kontragan se ekannengnge kompolanna na`-kana` se aomor dhupolo taonan. Kaswari, Lukmin, Sunatwi, Suamin nyeser penggirra mowana se tagirseng loka samarena ngabas Sumarwan ban Awie.

Ganeka kadaddiyan pokol dhubellas seyang. Seyang e nemor se ce` panassa, ngerrayyagi pello, tape paggun ta` sanemor kadadiyan pokpara se mangolpa dhara ganeka. Saongguna tadha` se gu-onggu tao asal molana careta kadaddiyan se matodhusan ganeka. Se jellas ca`-oca` se ngeyas buku cateddan gu-laggu ganeka nyepta loka se paleng anyar. Loka se saonggguna ta` kadu daddi peggal ban pangara kaangguy males. Loka se saongguna ta` nyembur lantaran puisi-puisi ban prosa. Loka se saongguna ta` tombu daddi tokar lantaran careta ban nyama-nyama. Kan nyama ban careta bakal paggun daddi careta se kabendherranna ta` kodu eparcaja. Ban sabaligga, ja` senga puisi ban prosa-prosa ganeka etalektegi gu-onggu bakal megundhek ate menangka barang se banneng ban mapenter odhi`.

“Arapa kodu ngangguy tanang. Apa ta` bisa ngangguy ate se benneng?”, Lukmin agettak se molae sabban nyoba` kaangguy matennang Sumarwan ban Awie.

“Masalana apa?”. Nyabana Kaswari dhet-tasandhet.

“Ya. Oddi` ba`na kabbi toju` ban careta`agi sajarna`na kadaddiyan se sabandherra kalaban jarna`”, oca`na Sunatwi, oreng se paleng towa dhari ca-kancana sambi naja` lengngenna Sumarwan ban Awie pas nyoro se kadhuwa toju`. Sabatara Suamin se lakona coma nger-sengngera ngala` aeng satobung ban macco lokana Awie se agalibir dhara sambi ja-ngaja dhari sake`na.

Tanangnga Sumarwan gi` paggun mergem agedder. Peggel. E mowana abarna kabaji`an ban rassa tamburuwan, katona sampe` tadha` lobang kaangguy nyapora. Sabatara Awie ro-serrowan sake` ban peddi karana eamok Sumarwan se tadha` alasanna. Kadhuwana saleng pandeng ce` tajemma, lebbi tajem dhari ladding.

“Cokop, cokop, saba` gallu kapeggellanna. Areya ta` bakal mamare masala. Oddi` careta`agi gallu apa saongguna titik masalana”, Suamin arayu sambi ajuluwagi gallas aqua.

“Apa se madaddi ba`na kadhuwa peggel. Apa se madaddi ba`na reya pas asepat padhana na`-kana`?” .

“Tanya`agi gallu ka se korangngajar jareya”

“Ba, ma` engko`. Engko` kan ta` tao apa masalana. Mo-temmo pas ba`na se ngamok padhana rampok”.

“Ella, ambu”, Lukmin nyambidi pole kaangguy metennang se kadhuwa.

“Baramma se ta` peggella mon Awie agabay careta ban-saromban kalaban nyebbut tang babine`, babine` se molae sabban abarengnge engko` e bengko sabban tendagga jam se ella bariya gi` epasarragi. Careta taresna se ataonan epaddek kalaban garudhu`anna ate pas ekacareta e dalubang-dalubang lottho` ban epacekka` e papan-papan pangumuman. Ta-careta dhalem prosa se ekagabay se korangngajar Awie menangka parsoalan se saongguna ta` patot ebur-semburragi. Matodhusan. Masake` onggu. Engko` ta` narema sampe` bila`a bai”. Sowarana Sumarwan sajan abit sajan ranyeng ban po-calapo sambi ngontallagi dalubang lottho` dhari tanangnga se agedder.

Kabadha`an daddi seppe, ceddu. Angen se nyosop ka dhalem kontragan sakone` bak ngosap pello se ajalibir e pepe. Abak cellep ban seppe. Kalambu se abarna biru akebba` e budhiyanna candhila kaca. Cengngeng. Tadha` sowara salaen nyaba se ngok-serngogan e gerrunganna. Tadha` basa salaen mata-mata se ngaret kalimat ka kalimat abarna celleng se abaris dhalem dalubang. Pas bang-rabanganna pandeng nyese ban nojju ka gambarra babine` se mesem sambi nyoroy obu`na e penggirra sonarra are. Sabatara e tanangnga neggu` dhaun salambar dhaun baru ban salencer kore` kaju se esoddu`agi ka langnge` biru.

Sakejja` Kaswari, Lukmin, Sunatwi, Suamin padha saleng pandeng. Dhaina se kerso` padha eka-angka` kalaban mowa se eangka` keya. Pandengnganna abali katojju ka buku cateddan, ebukka` ban alik-balik gan salambar, pas saleng pandeng pole sampe` ali-bali.mo-temmo mowana padha masemma`, colo`na akebbi` kabbi padhana dhukon maca duwa.

Kabbi padha aorak kak-ngakak ajeng-gujeng, Kaswari, Lukmin, Sunatwi, Suamin manjeng ajak-burjak. Badanna padha ajeng-gujeng keya. Sabatara Sumarwan se molae gella` neng-ngenneng, matana tajem ta` ngarte. Parasa`an se sensitif mole aguli, agundhek. Dharana padha nae` nyosol ka cethagga. Badanna se kene` ban tabu`na se abak cacengen karana kakorangan vitamin jareya molae mera, padhana merana salaka. Sumarwan abak ta` nyaman kalaban kalakowanna ca-kanacana ban aba`na lako ekala`-gella`.

“Apa se ekala`-gella` ba`na reya kabbi. Apa ba`na abillai se korangngjar Awie jareya?”.

“Ahh, Ba`na. Apa bidana ba`na ban reng-oreng se gampang peggel coma karana tembang otaba lagu”, sambidda Lukmin.

“Teppa`. Coma karana careta-careta otaba prosa-prosa daddi parso`alan se ta` mekkere kaakoran”. Sambungnga Suamin sambi cong-macoccong, bibirra se galba .
“Teppa` jareya”, Kaswari nambai. “Ban tadha` pangadilan se endha` narema parkara jareya, kajabana pangadilanna bajingan. Teppa` kan?”.

“Teppa`”,

“Pas apa pangarana? Engko` paggun ta` narema”, badanna Sumarwan agedder ce` santa`na. kapeggellanna la epakalowar kabbi. Matana se dha-dhuwa` rik-nambirik padhana macan. Sumarwan arassa la ekamaen, ekaco-menco, eco-koco ban eba`-juba`agi.

“Antos”, Sunatwi sakone` nyegga. “Sakaleyannaggi` engko` ngoca`a ja` se ekalako Awie coma settong careta se ta` kodu eparcajai. Bannya` nyama Sumarwan, Sumarti, Suhendry, Surahmat Rona Matahari, Rina Matahari ban gi` bannya` nyama-nyama se padha e dunnya. Badha aebuwan careta loka, peggel, pokpara, perak, gumbira, bunga badha e dunnya se careta para` padha`a. Apa pas, ja` senga tang bine, binena Suamin ban bine-bine se lain anyama Rona Matahari, ba`na bakal ngerem engko` ban se laen ka malaikat maot?”.

Sumarwan meddek, neng-ngenneng. Mowana nondhu`. Me` todhus pola? Matana se ngamera molae pellay benneng padhana mardha dhalem kulkas. Tadha` kalimat- kalimat se mampo ekoca`agi salaen paperrangan-paperrangan dhalem kapangrasa`an. Kabadha`an daddi seppe salaen osabanna angen se ngolok malem daddi cellep, padhana cellebba badhanna reng-oreng se ajar nandha` ban ajar ngarte`e kabennengan ceddu, padhana pornama se ta` tao ngetek, jugan tamaso` Rona Matahari se apedder labbi dhari baktona are, buln ban bintang.

Pangestoh, 2008


Alfaizin, rembi’ e Songennep. Nyerrat puisi, cerpen, esai neng pan-saponapan media. akadi Radar Madura, Annida, Jokotole tor media laenna. Salaen gapenaka dosen STKIP PGRI Songennep panera puisina juga maso’ dhalem antologi Antologi Generasi Penyair Jawa Timur Pasar Yang Terjadi Pada Malam Hari (Dewan Sastra Jatim, 2008). samengken, abina Lembaga Kajian Seni budaya PANGESTOH Net-Think Community. Email; elvai_zi@telkom.net. Carena “Oca’ Loka” paneka esalen sareng Lukman Hakim AG. dhari basa Indonesia “Kata Luka”, Radar Madura; 23 Nopember 2008.

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.