Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Sello’ Babakalan

13 Apr 2011

Carpan Lukman Hakim AG.
ngapote wa’ lajarra etangale
se majang tantona la padha mole
Monggu dha’ oreng paseser, tase’ menangka taneyan se kapeng dhuwa’ salaen taneyan e adha’na romana. Tase’ daddi ora’ sambung odhi’na oreng se re-saare agumantongagi dha’ essena tase’. Tase’ daddi gerdung. Daddi barangka se ngorebi oreng paseser.
Essena tase’ nyepta pangaterro, pangara ban pengaro dha’ oreng paseser se pajat agumantongagi. Tase’ amorba jagat se paleng ngombar janji paste se bakal nekkane hajadda oreng paseser. Cem-macem nyama, cem-macem barna ban cem-macem cara kaanggguy ngaolle hasel pello konengnga.
Mon ekapojur, reng paseser lebbi andhi’ ban neggu’ ka pesse. Bisa ban kellar le-melle ban nyempen barang maske jau dhari rammena kottha. Potongan romana ta’ nandha’agi ja’ oreng paseser menangka oreng ta’ andhi’ otaba mesken. Acem-macem, ana-barna. Anggguyya len-somalen cem-macem arga, cem-macem barna ban cem-macem asal mola; molae dhari angguy asal kapas sampe’ angguy se dhari sottra.
Kabbi oreng padha perak mon omba’ ta’ agulung. Reng-oreng padha gumbira mon angen ta’ abatbat, reng-oreng padha jembar mon galumonganna ondhem tadha’ ngaddheng. Pekker sossa daddi serdhang mon tase’ ta’ nappor kelap asella keddhap, agarudhu’ nyepta guntor e dhadha.
Biruna aeng ban gunjegga omba’ malangngo pakasap e attassa bunte’, sampan, tambangan, parao, ban kapal palajar se mowa’ barang.
”Rassana bula pon ta’ kera majang pole. Paleng kare bitongan are bula abillai odhi’ alaban omba’ alabung angen e tengnga sagara.”
“Aponapa, Ka’?”
“Enten tadha’ nape.”
“Ongguwanna na, Ka’, badha ponapa?”
“Enten, rassana ora’ bula pon ta’ kellar. Omor sajan towa ban tolang pon ngaronyowan kabbi.”
”Manabi panjennengngan ta’ majang, pas ponapa se daddiya odhi’, Ka’, ja’ ora’ gerdungnga roma ka’dhinto tadha’ laen enggi panjengngan.”
”Ta’ ganekana se epekkere bula, mon pas bula ambu ta’ ka tase’ dika ban na’-kana’ neddha’a nape. Ban nape se epangerema ana’na se badha e ponduk”
”Pola pannjenengangan ngagunge pangara dha’ ka kalakowan se laen?”
”Pon bikan na, Le’, bula pas emo’. Ja’ lamba’ mola, dhari se seppo alako ka tase’ kabbi.”
”Gi, manabi panjennengngan ampon kadi ka’dhinto badan kaula ta’ bakal maksa kaangguy paggun ngambat nyaba e tengnga sagara. Ban pole, lalakon e tengnga tase’ bannya’ babajana. Tore mandar gi’ epagampanga manggi risgi maske ta’ ka tase’ pole. Tore me’ pola nemmo e dara’.”
La abit Satrawi se akabin ban Atun. La lanjang bakto ajalane odhi’ kadhuwa sampe’ gadhuwan pottra. Kadhuwana odhi’ apesa dhari oreng towana bang-sebang. Monggu kadhuwana, odhi’ e bengkona dibi’ ban ta’ ngampong ka oreng towa lebbi mardika etembang odhi’ sogi tape ollena ngampong. Kadhuwana sabbar narema ka paparengnga Pangeran. Angguy juba’ lebbi bagus etembang ngangguy se bagus tape ollena ngenjam. Ngakan juko’ tonju’ adulit buja cebbi lebbi kobassa etembang ngakan nyaman tape ollena aotang.
Odhi’ rokon ban atong daddi jemjemma oreng ala-bala. Atun ban Satrawi odhi’ bida ban oreng kabannya’an e kampongnga. Oreng kampongnga ce’ leburra aotang. Aotang ka budhu’an. Se sogi sajan soga’ se mesken sajan epaten. Epaten kalaban tanggungan otang se sajan abit sajan abudhu’.
Padhana Ji Mas’ot, oreng se paleng sogi e kampongnga Satrawi lebur abanto oreng se buto pesse. Tape, abantona Ji Mas’ot anyama otang. Otang ta’ pera’ otang. Tape, otang abudhu’ otang. Pesse saratos daddi saratos sapolo dhalem bakto sabulan. Berras sagantang daddi sagantang sacangkele’ dhalem sabulan. Ji Mas’ot daddi oreng paleng sogi se sateya bannya’ sampanna. Sampan pamajang se epateggu’ ka oreng. Kenneng koca’agi ja’ Ji Mas’ot reya jaraganna sampan pajang. Kare ngantos settoran sabban are dhari oreng se neggu’ sampanna. Penterra Ji Mas’ot, oreng kampong padha etolong. Etolong keng ekalenthong. Kabbi oreng agumantong ban ta’ bisa cothot dhari Ji Mas’ot karana otang.
Satrawi menangka lalake’ tenggi kebbang, berris asongodan. Obu’na pandha’ balintek ban sateya la abarna dhuwa; celleng ban pote. Sabban are, sabban bakto ta’ tobang Satrawi ro-serrowan sake’ neng e sakojur badanna. Melana, pas ambu ta’ ka tase’an pole. Ka tase’ gun pera’ entar ngongngang ban ngoras sampanna. Ngongngang ban ngoras sampan Satrawi ta’ sabban are. La’-ella’ are. Ngala’ sasempadda. Ngala’ sakencengnga. Ngala’ sakoberra. Bila la ekera sampanna aesse aeng Satrawi pas mangkat ka gir sereng, entar ka sampanna pas ngoras aengnga.
Saellana lakena la ta’ kellar ka tase’, Atun nyare kasap kaangguy ngorebi odhi’na. Kalaban cara nangga’ juko’ ka oreng se majang. Juko’ ollena nangga’ jareya pas ejaja’agi alengleng kampong, disa ban kadhang ajuwalan ka pasar. Pasar kampong, pasar disa, sampe’ kadhang ka pasar kottha.
Nyo’on bak ban nengteng temba, Atun aedder juko’. Juko’ ollena nangga’ ka oreng paseser. Sabban are Atun nagga’ ban ngedder joke’ alengleng. Gu-laggu ngamba’ oreng dhateng majang ka gir sereng, pas terros mangkat aedder. Baktona mole ta’ nanto. Ngantos satadha’na juko’ e so’onanna. Juko’ se ejaja’agi ta’ nanto paju kabbi. Kadhang gi’ eotange. Se palang sella eotange kadhang pas oreng se aotang pa-maloppa. Palang, bandha ta’ abali, otang tadha’ majar. Noro’ ban lung-gulungnga, ca’na Atun abaktona juko’na ta’ paju.
Sabaligga, bila ekapojura, juko’na lekkas eabi’. Garus ban ebajari kabbi’ tadha’ se eotange. Bila nga’ jareya perak tadha’ padha. Atun sasokkor. Mole ka bengkona pera’ ngeba bak ban temba tadha’ essena. Bak ban temba se sabellunna akagabay baddhana juko’ e eederragi.
Dhalem pekkerra, Atun bisa nyokobi odhi’na. Nyokobi kabutowan odhi’na ban lakena se ajaga bengko. Bila juko’na garus, dharina ajuwalan juko’ Atun nyepper ka barung ban kadhang ka pasar kaangguy melle kabutowanna e bengkona. Molae dhari berras, sabun,  sampe’ melleyagi roko’na lakena. Apa pole pas badha lebbina, tantona Atun bisa nyempen ngesse’e bungbung perrengnga kaangguy kabutowanna ana’na se terro nerrossagiya sakola’anna. Ana’na se sateya gi’ mondhuk ban gi’ kellas tello’ aliya.
”Mandar ta’ angena, oreng majang ma’ bannya’ ollena,” ca’na pekkerra Atun dhalem atena nalekana juko’na garus. Eabi’ ejuwal kabbi. Gemmet kare baddhana. Sabab bila oreng majang bannya’ ollena juko’, tantona Atun melo katempesanna keya. Iya areya ajuwalan juko’.
”Alhamdulillah...olle, kenneng pangerem tang ana’ lagguna.” salanjangnga parjalanan mole, nojju ka bengkona atena Atun ce’ bungana. Mesemma ana’ ngaton ce’ pasdana. Lake, oreng lake’ se ce’ ekataresnane daddi jang-bajangan neng e matana.
”Saporana, Le’, sanonto dika se akasap ngorebi odhina bula. Samastena gi bula se akalo. Ngastete, Le’, e lowar bannya’ gudha’an ban mandar dika ban bula gi’ epakowada iman. Ana’na se badha e pondhuk ja’ pasampe’ rang-korang, bula ban dika mandar gi’ epakellara ngerem gi... maske ana’na dika ban bula ganeko babine’ padha terro asakola’a tenggi. Maddha padha anyo’on mandar epatotoga pangaterrona.” oca’an Satrawi se daddi sabbu’na Atun. Oca’na lakena se eteggu’ koko ban Atun e bila’a ban e dhimma’a bai. Oca’na lakena e baktona Atun buru ajaja juko’ dha’-kadha’na.
***
monggu oreng majang, mate ngambang  e tase’ lebbi molja
etembang odhi’ e dara’ ta’ kalaban tojjuwan maste

Lajar biru, lajar pote, lajar macem barna abaris ngolowagi aros dhari tengnga tase’. Gir sereng seppe. Angen ngasiyur nambu un-dhaunan, ju-kajuwan ban ka’ bungka’an. Angen nambu pekkeran reng bine’ se ngamba’ lakena. Ngantos olle kasap e tengnga tase’. Ngantos juko’ se ejuwala mon ollena abak bannya’. Lakena se gi’ ngambang e tengnga tase’; majang. Ajaring juko’ mangkat asango pasra bakte pakon nyoppre odhi’ samporna abareng bine ban ana’na.
E dara’ reng-oreng ngetthok ban nale’e bulung. Lake’-bine’ padha asabung e settong barung. Settong kennengngan ban settong jaragan. Kabbi padha ngaddu gella’, kakak ban mesem. Kabbi padha ngocol dha-kandhana. Padha ngocol bak-tebbagan. Kabbi lir-giliran acareta cem-macemma essena odhi’na.
Sabatara, na’-kana’ se gi’ ta’ cokop omor kaangguy asakola noro’ reng towana ka gir sereng. Badha se bang-tabangan e tompo’anna beddhi. Badha se amaen bantheng. Badha se amaen tambur. Badha se amaen tek-keteggan. Bila padha perak, padha kak-ngakak asorak se kadhang saleng galicek sakanca’an. Alonca’ ka aeng, acabbur mandhi, mega’ senggi’, kongo bang odhang. Ngaddu cekkomang daddi maenan se paleng lebur monggu na’-kana’ se oreng towana akasap neng e tengnga tase’.
Dhari tengnga lang-sagulung potena omba’. Garudhuk guntor mapecca pekker. Kelap se ngapeyar manabur jembarra na’-kana’ se amaen ca’-lonca’an.
“Cong, Bing, ambu, duli ka dara’.”
“Enggi, Ma’, Enggi, Nom…”
“Cong, duli ka dara’ me’ ojan. Angenna barat, ondhemma gubet sale’bung. Mara duli ka dara’. Arossa santa’ atabung ban omba’ se ngadalbus. Duli, Na’.”

***
lajar pote bang-kambangan
dhari tengnga tase’
e attassa sampan pajang
tadha’ oreng
etemmo serdhang


Tolong…tolong…tolong…tolong   
Reng-oreng ngagaruweng e gir sereng. Ngagarudhu’ magundhek jagat. Lajar pote ngontop e sampan se bang-kambangan aesse jasadda oreng mate ka dara’.
“Tadha’ la…”
“Apa?”
“Tadha’!”
“Apana?”
“Ano…ano.”
“Man ano… ano wa”
“Sapa?”
“Ano… ano…ano.”
“Iya, ano ano sapa ra?”
“Man ano tadha’ la..”
“Ambu ra ja’ ameler..”
“Sapa se ameler. Areya ongguwan.”
“Pabadha kennengenganna ko mon amelera.”
“Ba, iya sapa se ameler. Ja’ areya lakar ongguwan.”
“Sapa se la dhapa’?”
“Man  Sat…Sat…”
“Sat Sat Sat sapa pateppa’. Edhiya tadha’ oreng se anyama Sat.”
“Hem…”
“Satnan?”
“Banne..”
“Sapa?”
“Ano wa, arowa ro dalemma se badha e budhina Marsu’ip.”
“Satramo?”
“Banne!”
“Iya sapa pole e budhina Marsu’ip oreng se anyama Sat?”
“Satrawi?”
“La, jareya teppa’.”
“Man Satrawina Bi’ Juwa?”
“Ai, banne ko. Arowa ro, se ngagunge paraban se ca’na reng-oreng daddi kembangnga disa.”
“Man Satrawina Bi’ Marbu’a?”
“Banne.”
“Ba, pas sapa? Man Satrawi rowa kan ngagunge paraban keya. Sateya la abak komancer, ngacernang.”
“Man Satrawi se pottrana gi’ mondhuk wa…”
“O, Man Satrawi rakana Buk Atun?”
“La, teppa’. Saratos kala’ ba’na. Hehehehe”
“Abba, agella’. Tadha’ se baramma Man Satrawi?”
“Ya, tadha’ pas.”
“Elang otaba buru dhari dalemma apa?”
“Enja’!”
“Pas?”
“Ya, tadha’ la…”
“Tadha’ se baramma jareya?”
“Mate!”
Esep serep. Kadhuwana meddek. Kacep terep.
Tolong…tolong…tolong…tolong   
Reng-oreng ngagaruweng e gir sereng. Ngagarudhu’ magundhek jagat. Lajar pote ngontop e sampan se bang-kambangan aesse jasadda oreng mate ka dara’.
 “Innalillah… Sapa mate?”
“Man Satrawi…”
“Ha? Ma’ bisa?”
“Ya, bisa bai bila la Guste Karep.”
“Bilana jareya se etemmo?”
“Gi’ buru ya. Mon ta’ iya gi’ badha e gir sereng.”
“Sapa se nemmo?”
“Ta’ tao ja’ sapa se nemmo. Keng sateya tanto la ramme e gir sereng.”
“Daddi sateya gi’ badha e gir sereng?”
“Tantona. Polana gi’ buru reng-oreng gi’ padha nyare bareng kaangguy ngosong dhari sampanna se egiba majang ban Man Satrawi.”
“Ba, daddi Man Satrawi adinggal e tengnga tase’?”
“Iya.”
“Ajurung?”
“Enja’.”
“Manceng?”
“Enja’.”
“Ajala?”
“Enja’.”
“Ajaring?”
“Enja’.”
“Ane!”
“Apana se ane?”
“Ya, getton rowa ra, ja’ polana Man Satrawi reya la abit ta’ majang.”
“Ta’ jareyana. Mon se ekataowe engko’, Man Satrawi reya entar ka gir sereng pera’ ngongngang ban ngoras sampanna. Jareya bai ta’ sabban are.”
“Sartana, Ba’na tao, e sampanna Man Satrawi reya ta’ ngeba pa-apa. Tadha’ jaringnga juko’, tadha’ pancengnga, tadha’ pentorra kopetheng otaba rajungan. Poko’na tadha’ baragat se biyasana epamega’ juko’ e tase’.”
“Pas ano apa ka tengnga tase’ mon ta’ mega’ juko’?”
“Ta’ jareyana engko’ ban reng-oreng bingong. Ta’ tao ba’ apa se ekalako ka tengnga tase’ mon ta’ ba-ngeba.”
“Abareng sapa Man Satrawi ka tengnga tase’?”
“Ca’na oreng se nangale, Man Satrawi reya pera’ kadibi’an. Ta’ abareng pa-sapa.”
“Pola me’ badha se nganeyaja Man Satrawi?”
“Dhu sapa se nganeyaja’a oreng bagus padhana Man Satrawi.”
“Sapa tao badha se ta’ lebur ka Man Satrawi, kan bisa bai.”
“Hus, ella juba’. Ja’ juba’ sangka mon gi’ ta’ andhi’ sakse ban cokop bukte.”
“Tape badha se nangale ja’ gella’ gi’ laggu’ Matrawi ajalan abareng Ji Mas’ot dhari romana. Tape ta’ tao ja’ ajalan dha’emma.”
“Apa? JiMas’ot?”
“Iya. Arapa keng?”
Kandhana se kadhuwa sabatara pas kacep.
“Ji Mas’ot jaraganna sampan se lebur mabudhu’an pesse rowa?”
“Iya. Arapa keng?”
“Ba’na kan la tao dibi’ ja’ Ji Mas’ot reya ebur mabudhu’ pesse. Pole me’…”
“Hus, ella’ ta’ olle nga’ jareya.”
“Ba’na enga’, ka caretana Man Sudahnan se etemmo ngambang e tase’?”
“Iya. Arapa keng?”
“Kabarra, arowa Man Sudahnan polana andhi’ otang ka Ji Mas’ot. Abit sajan abit otangnga abudhu‘ sajan bannya. Dhari sakeng bannya’na tañer ta’ kellar nyerra. Bit-abit Man Sudahnan pas etemmo ngambang e tase. Olle barampa bulan dhari matena Man Sudahnan, ba Bi’ Matna ekabin Ji Mas’ot. Dining se Bi’ Matna labu ececce’e temba.”
“Maksodda?”
“Ba, ta’ iya mara Bi’ Matna ta’ padhana oreng etapo’ ekala’ odhengnga. Sella lacena mate, aba’na ekabina. Mon ta’ endha’ ekabain, otangnga lacena paggun etagi. Tape mon Bi’ Matna endha’ ekabain, makan Ji Mas’ot nganggep lonas otangnga Man Sudahnan.”
“Pas?”
“Ya, nyamana oreng ta’ andhi’, tapaksa Bi’ Matna endha’.”
“Dhu, ma’ sajan lanjang. Ambu ja’ ngacaca oreng.”
“Sateya ba’na dha’emma’a?”
“Nyareya oreng.”
“Kaangguy?”
“Menta tolong ngosong jasadda Man Satrawi.”
“Bi’ Atun mare ebalai?”
“Enja’ gi’. Tape ta’ tao keya pola me’ la badha se entar.”
“Mara entar ka Bi’ Atun bai. Pola me’ la dhateng aedder juko’.”
“Etembang nyator e jalan enga’ reya, ya mayu’ duliyan., engko’ noro’a sakale.”
Tolong…tolong…tolong…tolong   
Reng-oreng ngagaruweng e gir sereng. Ngagarudhu’ magundhek jagat. Lajar pote ngontop e sampan se bang-kambangan aesse jasadda oreng mate ka dara’.
***
du’ana bine ban ana’ e budhi
daddi sango se paleng arga monggu dha’ oreng majang.

Guba e maseggit ngagarudhu’ etabbu. Tandha bakto baddhuk la dhapa’. Adan duhur sakejja’ aggi bakal aolok dhari rong-corongnga masegit ban langgar. Atun mole perak saban juko’na garus.
Angen ceddu ta’ Magali un-dhaunan ban ju-kajuwan. Dhung-kodhungnga Atun ta’ akebba’. Pajalannan padhana ta’ nedda’ tana, sakeng dhari peragga. Kaburu se atemmowa lakena ban ngabasa pamesemma. Tantona padha bunga. Tantotona sajan raket se ataresna.
Seppe, kacabana sowarana atena Atun se sem-mesem nembang ce’peragga. Perak dhateng ajaja juko’ ta’ mole agiba juko’ sampe’ dhapa’ ka taneyanna romana.
“Ka’…”
Tadha’ nyaot.
“Ka’….” Atun notthok labangnga.
Seppe. Kacep. Essep.
“Ka’ Sat… panjennengangan badha e ka’dhimma, Ka’?”
Paggun tadha’ nyambidi. Atun mokka’ labangnga se nyatana ta’ ekanceng.
“Panjenngngan badha e ka’dhimma, Ka’? Torena, Ka’, ja’ agaja’ pon padha towa…” bak ban tembana esaba’ e adha’anna labang pas duli maso’ ka dhalem. Nyare saessena bengkona. Nyosop ka emperra, ka pangkeng-pangkengnga, ka dhaporra ban ka kandhangnga ajamma e budhina bengkona. Kandhangnga ajam se biyasana Satrawi makane ajam saban gi’ laggu.
Maso’ pole ka bengkona. Entar ke pangkengnga. Ta’ biyasana Atun nangela salembar dalubang e lencak katedhunganna. Bi-lebbi romana berse tandha Satrawi la mare asapowan. Atun coma meddek neng-enneng e lencak bungkel. Lencak bungkel se badha e pangkengnga romana. Romana se epandek dhari hasel lakona abareng bi’ lakena. Lakena se anyama Satrawi.
Ekala’ dalubang se ngatang e lencak. Meddek. Esep. Tolangnga aton rennyo ngaropos saleng adha’ maca toleran e dalubang jareya. Atun ja’ pasdana ja’ tolesan jareya tolesanna lacena. Tape badha apa?
“Le’ saporana mon bula andhi’ sala ka dika. Bula. Bula pon abit odhi’ abareng dika neng e kennengnga neko. Bula ban dika pon padha tao senneng ban sossana oreng alake-bine. Bula ban dika pan padha tao rassa panas ekello’ are ban gumigil eseram derressa ojan.”
Atun ta’ andhi’ ora’ ban tolang. Robbu ka lencagga. Salambar dalubang paggun e tanang kanganna. Pepena bacca, egili aeng mata dhari somber se anyama sokma. Sokma se ancep sateya loka. Takerjat ta’ nyangka.
“Tapaksa bula entar ka tase’ sabab ta’ sanggup nyempen todhus ban malo nanggung otang. Otang se manabi edina bakal sajan bannya’ atamba. Ampon seggut bula narema pessennan dhari Ji Mas’ot. Ban otangnga ula aneko gi kodu abajari bula dibi’. Banne kawajibanna dika kaangguy majar. Aneko otangnga bula sabellunna bula odhi’ abareng dika. Otang sabellunna bula gi’ ta’ abakalan balakka’.” Atun gi’ paggun betta maca tolesanna lakena. Ba’ apa se etoles lakena.
“Le’, saongguna bula lakar ta’ kellar nyare juko. Tape, bula ta’ terro odhi’ kalaban epengkot otang. Ban dika ta’ parlo tao ja’ bula andhi’ otang.”
Otang? Atun mekker dhalem tangessa. Sabab sataona Atun, Satrawi ta’ tao aotang. Roko’, aroko’ kalobut. Juko’ ajuk’ tonju’. Angguy, ngangguy angguy laju keng patot.
“Dhari sakeng terrona bula se alamara dika, bula usaha sakellarra kaangguy nekkane pamentana dika. Pamentana dika aropa sello’ babakalan se samastena dika tarema ebaktona bula alamar dika. Poji sokkor bula tekka melleyagi sello’ babakalan dha’ dika. Tape, nyatana sello’ se ebagi ka dika ganeko melle dhari aotang ka Ji Mas’ot.“
Pangkeng  lacep. Esep. Seppe. Salaen sergut tangessa Atun. Kadibi’an. Dhadhana remmok, padhana badha se mathok. Bengkona padhana se rorro. Sa-sakana cothot. Gentengnga ngalotor remmok. Atun ta’ sanggup matotok maca tolesanna lakena e salambar dalubang se edina e lancak bungkel dhalem pangkengnge. Gun dhapa’ ka tolesan, “Sampe’ sanonto bula gi’ ta’ kellar nyerra. Laen gi’ budhu’na se pon abudhu’-budhu’. Sampe’ bula ban dika akabin. Sampe’ bula ban dika gadhuwan ana’. Garowa’ Masgina pon raja ban daddi paraban.”
Tolong…tolong…tolong…tolong   
Reng-oreng ngagaruweng e gir sereng. Ngagarudhu’ magundhek jagat. Lajar pote ngontop e sampan se bang-kambangan aesse jasadda oreng mate ka dara’.
Atmo ban Matnawi se nyator e jalan, dhapa’ ka bengkona Satrawi. Ngadhebba ka Atun. Abala’a ja’…. Lok-ologan tadha’ nyambit, se kadhuwa maso’. Nemmo Atun gut-sergudan kadibi’an e attassa lencak bungkel kabalan salambar dalubang e tanangnga. Kalaban songay neng e pepena. Kalaban sakone’ cekkong e dhaina.
Kadhuwana entar ka Atun se ta’ andhi’ orang. Epajaga pas eenome aeng. Nangale badha salambar dalubang neng e tanangnga Atun, Atmo ngala’ pas maca ka essena dalubang jareya. Manda’na ce’ takerjadda Atmo ban Matrawi maca tolesanna lakena Atun.
“Senga’ ta’ bakal abit pole Bi’ Atun pas ekabina Ji Mas’ot keya?”
“Mon ta’ ana’na se badha e pondhuk se anyama Masgina?”

Songennep, Januari 2011

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.