Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Nyerra - Ngala`

27 Jun 2011
Lukman Hakim AG.

Prolog
Ebu kaparcaja menangka oreng se ce` moljana. Oreng se la bubut agandhu`, alaherragi ban arabat para pottrana. Arabat kalaban kasabbaran. Ebu menangka kennengngan pamoleyanna para pottra-pottre. Dhari sakeng moljana ebu, Kanjeng Nabbi Muhammad kantos adhabu dhalem hadissa, ja` saongguna sowarga badha e babana pa`-dapa`na ebu.

Ebu. Ebu agandhu` dhalem rahemma. Ebu alaherragi abalangaja kalaban sabbar se, kadhang tonoro` ban nyabana se terro masalamedda pottrana. Pottrana se bakal laher. Bila laher, arabat pottrana ta` abates bakto, ta` abates kennangngan. Bato ngombarra are otaba nyellemma bulan, ebu paggun abarengnge pottrana. Ebu abillai pottra-pottrena alebbiyan dhari oreng se laen.

Pasera`a ebuna; apa mesken, sogi ban badha e dhimma`a bai ta` kenneng mongkere dha` oreng se patot ban wajib ehormat ta` abates bakto, mosem ban kennengngan, ebu. Ebu paggun abungu dhari sarenna bila pottrana aserro sake` maske ce` lessona. Pe`-sampe` ta` bakal asaren pole mon badha pottra-pottrena se sake`. Paggun daddi buwana pekkeranna.

Pas, baramma mon badha oreng se ngaballunnagi ebuna?

BADHA SETTONG ROMA ESETTONG KOTTHA. ROMA SE NYALENDA DHARI BANNYA` ROMA SE LAEN E SEDDI`NA. ROMA SE BIDA SABAB CE` BAGUSSA ETEMBANG ROMA-ROMA SE LAEN. ROMA GANEKA ROMA GEDDHUNG, TANEYANNA LEBAR BAN BANNYA` KEMBANGNGA. ROMANA JUGAN LEBAR. PADHA SE TA` SABANDHING BAN ESSENA. SABAB, SE NGENNENGNGE COMA KADHUWA`AN. SE KADHUWA GI` PADHA NGODHA BAN PADHA LALAKE`NA. PADHA GI` TA` ALA-BALA.

EABAS DHARI ADHA`, ROMA GANEKA CE` LEBURRA KA PANGABASAN. AMPERRA LEBAR, GADDHUNGNGA ABARNA POTE, BANNYA` APAJANG GAMBAR. E AMPER ROMA GANEKA BADHA TATELLO` KORSE BAN SETTONG MEJA E TENGNGANA. E SALA SATTONGNG KORSE GANEKA, KORSE SE NGADHEP KA TANEYAN, TOJU` LALAKE` ANYAMA NAWAWI, ORENG SE TA` LAEN SE GADHUWAN ROMA. BAN TEPPA` E  ATTASSA MEJA ATAPLA` MERA BADHA SECANGKER KOBI, ROKO` BAN GU`-GANGGU` AROPA GEDDHANG BAN SAMACEMMA.

NAWAWI:
(Toju` e attassa korse se ngadhep ka taneyan. Toju` nonggul to`ot sambi maca korran ban esellae agu`-ganggu` geddhang). Ce` sennengnga daddi oreng sogi. Odhi` acokoban ta` rang-korang. Se ekabuto paste badha. Se ekabuto paste tekka. Senneng onggu daddi oreng sogi (ngala` rook`, pas esolet. Asirut nyergu` roko`). Buto apa`a bai badha. Kare ngala` pesse pas melle laju. Buto roko` kare messen ka barungnga katangga, paggun eberri`. Aba` la eparcaja se andhi` barung sabab aba` paste majar. Badha se ngoca` nyerra ngala` (sambi terros acaca kadibi`an, jaga pas toju` pole keng sokona epaongga ka attassa meja samarena nyerut kobi e cangker. Ta` apangrasa ja` e labang se ka pangkeng badha oreng jeng-manjeng).

SALE:
(jeng-manjeng e labeng. Ngedhingngagi cacana Nawawi). Enggi lakar senneng namabi ampon sogi akadi Penjennengngan. Panjennengngan ta padha sareng badan kaula se gi` rang-korang. (ngabas ka Nawawi sambi alerset, nyander ka semma`na).

NAWAWI:
(Alenga` ka Sale. Panggun neng-enneng e korse ban sokona e attassa meja). Ba, Ba`na, Le, jeddhingnga mare ekoras la, ya?

SALE:
Enggi lastare. Samangken ampon eesse`e pole (paggun jeng-manjeng padhana se terro toju`a keya).

NAWAWI:
Ya, mon la mare, pas asapowan. Paberse kabbi, dhari pangkeng, edhiya ban e taneyan (aduding ka labanganga pangkeng, aduding ka bagiyan ampe ban aduding ka taneyan sambbi matana padha se aberri` tandha). Arowa` mase la bannya` bu-rombuna, rebbana la nyenna pole. Engko` ta` terro andhi`a roma gedda` possa` ban bu-rombu otaba rebba. Kajabana bang-kembangan se lakar etamen rowa. (aduding ka bang-kembang se badha e padduna amper. Maske e adha`na bannya` gu`-ganggu`na ta` tah`-kantha matabar balakka` ka Sale).

SALE:
Enggi, Towan (sambi ajalan nojju labang. Ngala` po-sapo ebudhina labang se ase-berseya).

NAWAWI:
(manjeng ajalan le-lere, alengleng e amper sambi ol-seyolan) ban ja` loppa paberse kabbi pangkeng, ja` sampe` badha bang-sabang agantong e geddhung ban eddhik!

SALE:
Enggi, Ka` Towan (neggu` po-sapo pas aberseyan e keng-pangkeng, amper ban taneyan).

NAWAWI KARE KADIBI`AN POLE E AMPER EBAKTONA SALE ASAPOWAN E PANGKENG. AJALAN ALENGLENGE ESSENA AMPER. NGA`-LENGA`AN NGABASSAGI KA BAN-SABBAN KET-LEKEDDA GEDDHUNG, KARAMIK, EDDHIK BAN KADHANG NGABAS KA JAUNA E LOWAR.

NAWAWI:
Bila la odhi` enga` reya, pas apa se gi` korang? Ha? Terro berse la badha babu, ya, se Sale (ngabas ban nuding ka pangkeng polana Sale parappa`na asapowan e pangkeng) kenning soro bila`a bai. Se ngoras jeddhing, se asapowana`a, se le-melleya kabbi ta` usa alako dibi`. Kare nyoro oreng. Apa ja pesse la bannya`, kare makalowar sabban bakto. Settoran maju. Apa gi`? Saba, kebbun, talangan ban balanan la badha se agara. Aba` kare ngantos bagiyan otaba parowan dhari se alako sabban mosem (but-nyarubut nyergu` roko` ban kobina) ella nyaman onggu daddi oreng sogi.

Apa pole odhi` e kottha. Mon enga` gi` lamba` odhi` e kampong, odhi` sossa mekkere otang car-kalacer. Lako etagi oreng, eserser. Reng towa ta` kenneng ambuwagi. Reng towa budhu, mesken. Ta` asakola, budhu kabbi, ta` eppa` ta` amma`. Padha kabbi. (ngala` geddhang, ekombi` pas ekakan) Se ngakana gi` ambu nyare otangan gallu. Angguy tho`-lottho` se eangguy. Mon sateya, ngakana la badha se maranta`. Kare ngakan. Ta` noro` atana`. Angguy sabban are agante, laen acara laen keya angguyya. Len-somalen. (mokka` kancengnga kalembina. Kalambina epacangke` e pako se badha e geddhung kacer) ban anyar terros, ta` lottho` se la bariya ro`om… hemmm (nyeom badanna ta` kajaban kelemonganna). Kalambi laju sakone` ebuwang, mon ta` ebagi ka tatangga otaba oreng nyare bu-rombu. Kadhang ya, badha oreng menta dibi` dha`enja. Ya ebagi, ja` la laju ban aba` bannya` pesse se melleya.

E BAKTONA NAWAWI ACACA KADIBI`AN, SALE KALOWAR KA PALEMPER NGAOT BU-ROMBU NGANGGUY PO-SAPO DHARI PANGKENG. SAMBI TERROS ASAPOWAN, SALE MEKKER, SAPA SE SABENDHERRA NAWAWI. SAPA ORENG TOWANA? ASLINA ORENG DHIMMA, MA` ODHI` GUN COMA KADIBI`AN. SALE KAPEKKERAN TERROS SAMARENA NAREMA TELPON DHARI ORENG BABINI`. NGANGKA` TELPON E BAKTONA ASAPOWAN E PANGKENG. NGANGKA` TELPON TA` SE TAOWAN, MASKEYA NAWAWI TA` TAO. BANINE` SE NELPON SOWARANA PADHA ORENG SEPPO. BANINE` SE NELON TA` GUN CMA SAKELAYAN. SEGGUT, LA`-ELLA` ARE. BAN BAKTONA BIAYASANA MON TA` GU-LAGGU` YA ASAR MABA. TAPE SAPA?

BABINE JAREYA NGAKO ORENG TOWANA NAWAWI. BABINE` SE BADHA E KAMPONG ABALA JA` POSING BAN KERRONG KA ANA`NA SE ANYAMA NAWAWI EBAKTO SALE ASAPOWAN E AMPER SE KABENDHERRAN BADHA NAWAWI, PAS MABANGAL ANYA-TANYA APA SE DADDI KAPEKKERANNA NENG E ABA`NA.

SALE:
Ka`, Towa…. (abak tadhus asella tako`).

NAWAWI:
Apa, Le? (paggun ta` alenga` balakka`).

SALE:
Anu… anu, anu, Ka` (ngabas ke Nawawi pas nondhu`).

NAWAWI:
Apa? Badha apa? Mara pas abala! Apa, keng gajina korang? Apa ta` cokop? (mandeng tajem ka Sale se asapowan).

SALE:
(nondhu`) kadi paneka, Ka`…. Banne masala gaji saestona.

NAWAWI:
(sekat se nyander ka semma`na Sale) Ya, apa?

SALE:
Saestona aneka ampon abit daddi pekkeran badan kaula se terro anya`-tanya`a ka Panjenneng (paggun nondhu`).

NAWAWI:
Atanya`a apa? (maparlo se neggu` bauna Sale).

SALE SE ASAPOWAN AMBU TEPPA` NENG E DHAK-ONDHAGGA SE KA PALEMPER DHARI TANEYAN. TEPPA`NA E TARESSA ROMA SE NGAJUL KA ADHA`. TAPE PADHANA SE TA` NGEDHEBBI KA SE EKAKAREP NAWAWI, SE NEGGU` BAUNA. COMA DEK-MEDDEK. MEKKER BARAMMA SE NGOCA`, KO`-TAKO` DADDI PEGGELLA NAWAWI. TAPE, SALE PAGGUN CE` TERRONA SE ATANYA`A, ME-AME` LAKAR BADHA HUBUNGANNA BAN BABINE` SE LAKO NELPON SABBAN LAGGU SABBAN ASAR MABA. BABINE` SE NGAKO ORENG TOWANA NAWAWI. BA` TEPPA`A?

SE KADHUWA PADHA JU`-TOJU`. SALE SAMBI NEGGU` PO-SAPO. KADHUWANA PADHA TOJU` NGADHEP KA TANEYAN. NAWAWI TA` BU-AMBU SE NGABAS KA SALE, NGANTOS APA SE BAKAL EKACACA OTABA APA SE BAKAL ETANYA`AGI KA ABA`NA.

NAWAWI:
Badha apa, Le?

SALE:
(ngabas ka Nawawi ban en-maenan po-sapona se eteggua`) sabelunna nyo`on saporan manabi dhaggi` daddi ta` kasokanna ka panggaliyanna Panjennengngan. Rassana teppa` ca`na oreng ja` sadaja mahlok se badaha asalla paste dhari tadha`. Sabban asel paste dhari asal. Dhari sogi kabannya`an dhari mesken. Se gampang paggun ajalan dhari se malarat. Se serdhang paste badha caretana sella` seksek. Keban badha sabab badha korbina. Wa`-buwa`an badha paste badha bungkana badha ana` paste badha oreng towana. Mon badha se ngala` paste badha nyerra.

NAWAWI:
(cengngeng padha se ngarta ka maksod ban tojjuwan cacana Sale) apa maksodda ba`na, Le, ma` pas acaca enga` jareya?

SALE:
(neng-enneng padhana oreng se ta` nemmo teppa`; tha-kantha mateppa` kalamibna maske saongguna kancengnga tadha` se locot. Ban kadhang nu-neggu` songko` cellengng. Songko` se la abarna perang ngamera) sakaliyanaggi` badan kaula nyo`on sapora manabi ca`-oca` badan kaula dhaggi daddi ta` kasokanna ka panggalaiyanna panjennengngan.

SE KADHUWA PAGGUN JU`-TOJU` NGADHEP KA TANEYAN E DHAK-ONDHAGGA TERAS.

SALE:
Saongguna paneka  coma masalah kene`. Masalah kene` keng daddi kapekkeran ka badan kaula. Saamponna badan kaula tor panjennengngan asareng e ka`dhinto, ponapa tadha` oreng laen salaen panjennengngan sareng badan kaula?

NAWAWI:
(jaga dhari toju`na. Sajan ngarte ka ara tojjuwan cacana Sale). Ya, padhana se ba`na kataowe, tadha` pole salaen sengko` ban ba`na. dhu sapa pole? (ajalan le-lere nojju ka korse pas toju`).


SALE:
(jaga keya, nerrossagi asapowan e teras se gi` ta` mare). Ponapa panjennengngan gi` ta` nganguna raji?

NAWAWI:
(dharana ngangka` sajan nae` tapanceng cacana Sale). Se eabassagi molae ri`-bari`na baramma, aa badha babine` ngalember e dhiya apa? Ya, mon tadha ya tadha` tandhana. Engko` ta` andhi` bini ban lakar gi` ta` ta` abini. Ngarte! (nyombu` gu`-ganggu`, nyerut kabi ban nyolet rook`).

SALE:
(se asapowan e teras mare keng ta` eterrossgi ka taneyan. Ajalan nyambi po-sapo ka budhina labang). Panjennengngan kan sogi, omor pon seddhengngan tor dalamme raja. Napa ggi` korang se ala`-bala`a?

NAWAWI:
Iya lakar (bur-nyemburragi owa`na roko`na. Makobassa) Tape mon engko` gi` ta` karep, ma` ba`na se emo`?

SALE:
Gi, bunten ta` aponapa jugan na mon polana (nyander ka seddi`na Nawawi pas jeng-manjeng e semma`na). Sabab,  menorot badan kaula penjennengngan ampon patot manabi ngangunge raji. Napa ja` sadajana ampon badha. Buto babine` kare mele bila`a bai.

NAWAWI:
(ngabas ka Sale). Ba, iya ma` Ba`na se emo`? apa keng Ba`na se terro abiniya?

Sale:
Gi, bunten ta` kadi ka`dhinto, Ka`. Saporana. Saongguna badha se lebbi daadi ker-pekkeran ka badan kaula.

NAWAWI:
Apa? Mara toju` (noduwi korse se soro toju` ka Sale).

AE TERA` TAR-KATARAN NODDUWAGI JA` LAKAR NEMOR KARA. JARUM JAM SE PANDHA` NDDU` KA ANGKA DHUBELLAS. JAM SE NALPE` E GEDDHUNG. GEDDHUNG E BUDHINA NAWAWI PASDA DHARI ADHA`. DHARI TANEYAN NAWAWI DAN SALE PAGGUN JU`-TOJU` E KORSE, CE` PASDANA BIDANA. BIDA SAKABBIYANNA; KALAMBINA BAN PANENG-ENNENGNGA.

ARE KALABAN KALABAN PANASSA NACCEK TEPPA` E ATTASSA BUBUNGAN. MANGERRAY, PANAS TA` SAKERA-KERA. NAWAWI NEGGU` KORRAN SE SABELLUNNA ESABA` E KORSE. POLA ME` NERROSSAGIYA BACA`ANNA SE GGI` TA` MARE. KANCENGNGA KALAMBINA EBUKKA` SAMPE` ETANGALE KAOS DHALEMMA, ETANGALE DHADHANA.

SABATARA, BIDA BAN NAWAWI, SALE DHU`-NONDHU`. SOKONA EPARAPET PADHANA CACENG ESERAME BIDDANG, PADHANA MOTHAK KAOJANAN. ARE SE NGATAR ESESSELLE GUMPOLANNA ONDHEM MASOWAP KABADHA`AN. KABADHA`AN E AMPERRA NAWAWI.

SALE:
Are najjek e attasan. Panas ngonjang kellap e tana. Are se najjek e attasan kantos tadha` ta` adina jang-bajangan se sakejja`aggi` bakal gingser ka bara` tor adina lampat ka temor. (abasanna molae padhana abak tenang) Nangeng, are ta` kera najjek e attasan manabi ta` anglebadi dhari baba, e temor. Lebat jalan dhari baba kantos dhapa` ka se tenggi. Molae dhari pera` ajang-bajangan se ekoca` ajar, ngontap e ra`-tera` tana, ngombar ngonyol e antarana kajuwan e mongging temor, terros nae` sampe` dhapa` ka attasan.

NAWAWI:
Ba, iya lakar kaduna enga` jareya, Le (kor acaca ta` marduli ka Sale).

SALE:
(coma ngabas sakejja` ka Nawawi, keng padhana se ta` ngedhebbi ka cacana) Jugan akadi oreng se penter tanona gi` lamba`na bajeng ajar. Oreng sogi paggun emolae dhari tadha` dhimin. Gi, paleng bunten abalangaja se abillai pangaterrona.la, pramela dhari ka`dhinto badan kaula terro onenga caretana Panjennengngan gi` dhimin kantos sogi kadiya samangken.

NAWAWI:
(notop korranna, mandeng ka Sale) Apa ma` nya`-tanya`an jareya, Ba`na?

SALE:
Enggi terro onenga. Me`-ame` bisa amanpaat ka abadan kaula. Gi kaula terro onenga ka parjalananna odhi`na panjennengngan kantos samangken se ampon kabilang senneng.

NAWAWI:
Ya, alako pabajeng (ngontallagi korranna pas ngala` geddhang. Ekombi` pas ekakan).

SALE:
Enggi, alakar oneng ja` alako epabajeng. Nangeng, badan kaula terro onenga ka jalan caretana.

NAWAWI:
Enja`, Ba`na reya pa`-apa`an ma` nya`-tanya`an jareya? Ta` nemmo lako apa, mata` taneyanna sapowe paterros bai (sambi moka` kalambina terros macangke` ka pako e gaddhung).

SALE:
Napa keng pajat lakar sogi dhari se seppo, pola?

NAWAWI:
Buh, Ba`na re ta` nemmo lako onggu, ya? Kakan ra gaddhang jareya (aduding ka gaddhang e meja). Sela asapowan ta` epamare, parlo acaca se ne-banne. (abali ka korsena. E badanna coma karena sarong ban kaos dhalem). Ma` parlo anya`-tanya`an bine, careta ban sateya bi-nyambi masala reng towa. (agutgut, nonggul to`ot) tadha`! engko` ta andhi` oreng towa. Mate la lamba. Bangka!

SALE:
Sih, mon Ka` Towan Nawawi nemmo bai… ma` badha oreng tadha` oreng seppona. Pola keng kalowar temmo raja… hehhehe (agiba ler-meleran).

NAWAWI:
Ma` la mara Sale onggu. Ba`na ta` ngedhing, apa keng ta` baras? Se la mate, mate ko gi` ta` parcaja.

SALE:
Pas e ka`dhimma astana?

NAWAWI:
Ai, ma` maksa onggu, Ba`na, Le! (sambi jaga, agettak mokol meja. Sale takerjat, Nawawi ajalan nojju pangkeng) acaca tho-nyalatho ta` etmmo padduna. Paggun bai, se la epasenga` molae gella` gi` elanjange. Buru tao rassa bila etondhung soro mole ka rongkangnga, emo` nyare lako pola. Soro ja` ket-ngongket jaman lamba` gi` maksa. Senga` mon gi` epaggune. (dhapa` ka bang-labangnga pangkeng, neng-enneng). La, engko` tedhunga bai etembang alajjai oreng padhana ba`na, Le`. Senga` jagai dhaggi1 bila la pokol dhuwa`. Engko` lesso la (maso`, notop labang).

SALE:
Enggi ngereng manabi penjennengngan ampon as arena. Saporana, Ka` Towan. (kasempadan sepe tadha` Nawawi eguna`agi arassae roko` ban geddhang maddu e attassa meja). Buh… nyaman onggu rassana roko` larang ban geddhang maddu lakar ta` padha ban rassana geddhang saba. Etembang nyerggu` gulunganna kalobut se malanjangan buluna elong bango` nyergu` silencer andhi`na jaragan se anyama Ka` Towan Nawawi. Hahahahahaha………… (jaga ban ajalan alenglenge palemper) Ait…. Ssssst…. ja` sa`-kasa` me` tako` ekaedhing jaragan. (tojju`na ngaddhange bibirra, teppa` loros ban konco`na elongnga pas aduding ka pangkeng kennengnganna Nawawi se tedhung. Neng-enneng sakejja` pas ajalan ka budhiyanna labang, ngala` po-sapo se esaba` gella` sapo e tanangnga ebkeba ka taneyan. Asapowan sabab gi` ta` mare).

ARE GINGSER SAKONE` KA BARA` ADINA LAMPAT AROPA JANG-BAJANGAN BAN-SABBAN BARANG. JAM NODDUWAGI POKOL SETTING LEBAT LEMA BELLAS MENIT. SALE ASAPOWAN E TANEYAN. PELLONA NGERRAY MALEPPOS KALAMBINA.

SALAGGI` TANEYAN SE ESAPOWE SALE TA` MARE, DHATENG BABINE` TOWA. BABINE` SE SAMASTENA LEBBI PETOT EKOCA` TOKANG NGEMMES. SABAB KALAMBINA LA DHA-BEDDHA CE` LAJUNA. BUDDHAK, CACOMO BAN LOTTHO` KARETHO`. AKODHUNG RAMBING KENG TA` SAMPE` NOTOPE SAKABBIYANNA OBU`NA. KODHUNG SE AKATON PERA` AKAGABAY NA`-GENNA`. OBU`NA SE ASELLA POTE ETANGALE. KODHUNGNGA PERA` AGULUNG, KO`-NONGKO` E SERANA. PELLONA NGERRAY; ALI-GILI DHARI SAKOJUR BADANNA. E ASTANA LAMBARAN DALUBANG EAGEM. KADIYA ORENG BADHA SE EKAPOSANG. PONAPA?

MISNATUN:
(nondhu` padhana oreng tako` otaba lesso e bang-labangnga pagar. Dhep-ngendhep) Pangapora!

SALE:
(meddek ngabassagi babini` towa e bang-labang) enggi. Pasera? Ngereng malebbet. (nojju ban mokka` labang).

MISNATUN:
Enggi, Na` (maso` saellana labang ebukka` ban Sale. Misnatun asangaja abasa tengnga`an ngormat ka Sale).

SALE:
Parlo ka pasera, gi, Ma`? (e semma`na bang-labang. Kadhuwana padha neng-enneng. Manjeng).

Misnatun:
(matao lembaran dalubang e astana) bula terro anya`-tanya`a, Na`. ba` teppa`a edhinna compo`na se kasambat Nawawi?

SALE:
(ngabas ban maca nyama-nyama se badha e dhalem dalubang, Sale takerjat padhana se ta` parcaja antara cacana Nawawi ban sowarana babini` se lako nelpon sabban gi` lagu ban sabban asar maba. Babini` se lako ngako oreng towana Nawawi) enggi lerres. Ngereng alonggu dhimin, Ma`!

SALE BAN MISNATUN PADHA AJALAN NOJJU DHAK-ONDHAGGA ANTARA AMPER BAN TANEYAN. SALE NGABAS EPAJARNA` KA BABINI` SE BADHA E SEDDI`NA.

MISNATUN:
(toju` e dhak-ondhak) alhamdulillah…

SALE:
(ngatore alonggu) alonggu ka attas, ka korse bisaos, Ma`!

MISNATUN:
(mateppa` toju`na. Atempo) diggal na, Na`, bula neng-ennengnge dhinto bai.

SALE:
Ampon ta` sae. Ngereng alonggu ka korse saos.

MISNATUN:
Ampon dinggal neng e dhinto bai.

SALE:
(abarengnge toju` e dhak-ondhgga keya. Olle sakejja` pas jaga nojju ka meja. Ngala` geddhang eatorragiya ka Misnatun) ngereng eatore dha`ar, Ma`!

MISNATUN:
Enggi kalangkong, Na.

SALE:
Panjennengngan dhari ka`dhimma, Ma`?

MISNATUN:
(ngala` geddhang, ekombi` pas edha`ar) bula dhari kampong. Bula nyareya tang budhu` se ampon abit ta` mole ka bengko. Budhu` tong-settongga tadha` pole pas tedha` dhateng ka bengkona dibi`. Bula rassana ce` kerrongnga tadha` padha. Andhi` budhu` ta` tao rassana apesa, pas sajjegga askola ka kottha tadha` abali.

SALE:
(nga`-ngenga`e ka alamat se ebagi ka oreng babini` se sabban la`-ella` are nelpon atanya alamadda Nawawi. Babini` se nyamana akor ban nyama se badha e dalubang se ekeba, padha anyama Misnatun menangka ebu dhari Nawawi). Asmaepon panjennengngan pasera, Ma` ban pasera pottraepon panjennengngan?

MISNATUN:
Bula Misnatun, keng oreng bannya` ngolok Atun. Budhu` bula nyamana Nawawi. Budhu` bula se anyama Nawawi ganeka mangkat dhari roma sajjegga asakola ka kottha se sampe` sanonto tadha` abali. Bula terro` taowa kabarra, napa gi` odhi` otaba napa keng ampon…. (sabellunna mare, Sale duliyan nyambit).

SALE:
Bunten, Ma`, pottrana panjennengngan gi` odhi`. Oneng dhari ka`ahimma alamat ma` pas jujuk ka ka`dhinto?

MISNATUN:
Sabellunna bula mangkat, bula ampon nelpon. Se ngangka` anyama Sale. La, dhari Sale ganeka bula eparenge alamat ban epakon ngeba rat-sorat akadi KTP ban KK manabi pajat bula ebuna Nawawi.

SALE:
(Sale enga` ce` pasdana) Enggi, Ma`, badan kaula se anyama Sale. Sale se lako ngangka` telponepon panjennengngan.

MISNATUN:
(ngabas taker mandeng ka Sale. Negggu` bauna Sale) daddi bula ta` sala alamat aneka, Na`? Dika sapana Nawawi?

SALE:
Bunten, ta` sala, Ma`. Panjennengngan lerres, e ka`dhinto lakar compo`epon pottrana panjennengngan. Ga-moga saos, Ka` Nawawi gi` emoda ka oreng seppona dibi`, Ma`. Badan kaula panglakona Ka` Nawawi se re-saare, lam-samalem badha e ka`dhinto.

MISNATUN:
(abasanna abak jembar, perak. Dhari peragga sampe` ta` ekarassa ja` aba`na ce` lessona) alhamdulillah… daddi bula ta` sala maso`? Nawawi-na badha, Na`? Bula pon ta` kowat ce` kaburuna se tatemmowa.

SALE:
(alenga` ka pangkeng kennengngenna Nawawi se tedhung) Gi`…. (sabellunna sale mare se ngoca`a gi` asaren, badha sowara dhari dhalem pangkeng. Sowarana Nawawi).

NAWAWI:
Sapa, Le? Apa oreng ngemmes? Duli berri` pas soro mole ma` ta` la`-masella` pangabasan. Soro alako kowa ra! Apa keng oreng amalla masegit? Ya ma` majaga masegit mon tadha` bandhana, mon gi` emo` nyare ka ko-bengko. Badha se ngamba` e jalan-jalan aganggu oreng se ajalan.

SALE BAN MISNATUN PADHA MEJET DEK-MEDDEK NGEDHING SOWARA DHARI DHALEM PANGKENG. SALE TAKO, MISNATUN NGA`-TACENGNGA`.

SALE:
Banne, Ka`, banne oreng ngemmes ban banne oreng nyare amalla masegit.

NAWAWI:
(jaga dhari tedhungnga. Mokka` labang ce` kasarra, epajendhar.kalowar nojju ka oreng se dhadhuwa e dhak-ondhak, Sale ban Misnatun. Sabellunna dhapa` ka adha`anna Sale ambu e korse so meja, adhakdhak kobi karena sabelunna tedhung. Nyombu` silencer roko` pas etonowi. Ngala` geddhang, ekombi` pas ekakan. Kokle`na paggun etaggu` ekeba ka oreng se kadhuwa) pas sapa babine` jareya?

MISNATUN:
Engko` emma`na ba`na, Cong! (ngabas ban nyamnder ka Nawawi teppa` neng e sokona Nawawi.

SALE:
Enggi, Ka`, paneka ebuna panjennengngan.

NAWAWI:
(peggel. Dharana nae` ka bun-embunanna) Apa? Sapa engko` ban sapa babini` jareya? Ma` ban-saromban acaca. Korangngajar onggu. Iya lakar mon oreng la sogi enga` engko` bannya` oreng se ko-ngakowa daddi oreng towana, ngako daddi majadhi`na, taretanna ban sebbudan se laen. Ce` gampangnga kerana daddi oreng sogi?

MISNATUN:
(nyambellut ka bettessa Nawawi) Iya, Cong, ba`na tang budhu`. Areya` mon ta` parcaja engko` ngeba tang KTP, KK ban foto-fotona ba`na bakto gi` kene`.

NAWAWI:
(nyandhak dalubang se ejuluwagi Misnatun. Eabas etalektegi epajarna`) Enja`. Banne, areya banne oreng towana engko`. Oreng towa la padha bangka kabbi, tewas karena riwayadda la. Ma` gi` badha e jaman sateya oreng ko-ngako  kantha reya? (ngedhing cacana Nawawi, Misnatun neng-enneng coma ngaremmessa aeng mata se bisa nyakse`e sowara atena). Banne araya banne tang emma` (dalubangnga eontallagi sambi nyaba` kole`na geddhang ban ngala` se gi` badha bai`na. jaga pole sambi ngakan geddhang se sekala` gi` buru).

MISNATUN:
Engko` oreng se agandhu` ba`na, se ngarembi` ba`na ban se arabat ba`na sampe` raja. Pas saellana ba`na la raja ban asakola ka kottha tadha` abali, tadha` mole ka bengkona dibi`. Ya, bengkona ba`na ban sengko`. Apa ba`na gi` ta` enga`? apa keng la babategga ba`na la daddi bato polana la sogi? Ella, Cong ja` nga` jareya.

NAWAWI:
Daddi areya se lako etanya`agi ba`na molae ri`-barina rowa, Le? (ngabas mancerreng ka Sale).

SALE:
Enggi, Ka`. Sabab saongguna paneka ampon abit se daddi kapekkeran ka badan kaula. Saamponna pan-saponapan kale nelpon tor atanya ngengenge panjennengngan sae masala alamat tor en-laenna. Pramela dhari ka`dhinto pas esoro dhateng saos ma` lebbi jerna`.

MISNATUN:
Iya, Na`, sengko` lakar abit se terro dha`enna`a. Ba`na paggun Nawawi tang ana` ma` pas daddi oreng nga` jereya, Na? (sambi nanges, sajan daddi ngataowe babategga ana`na).

NAWAWI:
Korangngajar (kole`na geddhang se badha e tanangnga pas ekoteppabi ka mowana Misnatun).

SALE:
Ampon, Ka` (ngalang. Ngosap ban aberrsse`e salerana Misnatun. Misnatun coma bisa neng-enneng ta` nyambidi sakale apa se ekacaca nawawi ban Sale).

NAWAWI:
(ngoja Misnatun ban najak Sale) ondur, le-mole, Tun. Ban ba`na, Le, nyorot ba`na. (Misnatun etanduk eli-bali sampe` robbu, tatedhung, keng pas ta` nangale ja` e baba`anna badha kole`na geddhang se epenthongngagi ka Misnatun. Nawawi tajirit ban labu agentang. Robbu kalengnger)

MISNATUN:
(maske lakona Nawawi ce` sarana padhana se ta` andhi` sepat kamanossa`an sama sakale, Misnatun paggun nganggep menangka ebuna. Jaga terros abarangko se bangedhinga Nawawi dhari kalengngerra etolonge Sale). Cong, Cong mara jaga, areya` ebuna. Mara jaga. (sambi terros se nanges sajan daddi). Jaga, Cong, emma` nyo`on sapora se abit ta` ngapolong ba`na sajjegga ba`na la raja. Apa keng ba`na la loppa onggu ka engko`? Apa keng la polana sogi pas ngaballunnagi engko`? mara jaga, Cong. (Sale emo` nyare ban ngala` aeng se terro majaga`a Sale)

SALE:
(abali ka Nawawi se kalengnger) aneka, Ma` aneka aeng pola me` daddi jagana.

NAWAWI PAGGUN TA` JAGA DHARI KALENGNGERRA. SERDHANGNGA ARE SE GELLA` LA GINGSER KA BARA` SATEYA AOBA PETTENG CALEMODAN. ONDHEM BAN ANGEN ABATBAT JU-KAJUWAN BAN SAKABBIYANNA SE BADHA. KELAP PARANG PAJENDHUR ASELLA KEDDHAP. MATAKO`AN BAN MAKOBATERAN.

NAWAWI PAGGUN TA` JAGA, SALE PAGGUN GUT-SERGUDAN DHALEM TANGESSA E SEMMA`NA. TA` ASOWARA, COMA SOWARANA MISNATUN DHALEM TANGESSA KALOWAR SOWARA LERE. SE TERA` PERA` E DHAK-ONDHAK SE EKENNENGNGE SE KATELLO, SE LAEN PETTENG CALEMOT BAN EGUNJEK ANGEN.

MISNATUN:
Maske baramma`a bai, Cong, engko` paggun ngako ja` ba`na tang ana`. Gi` mandar  esapora`an ban Guste!

Epilog
Pera` sabagiyan dhari bannya` caretana oreng towa, bi-lebbi ebu ban ana`na. careta se ta` parlo etero.careta se coma kenning gabay paneggudan dhalem parjalanan odhi` e dunnya. Caretana oreng se sogi loppa ka asalla, loppa se andaddiyagi aba`na bias ngabas jarna` e dunnya. Caretana ana` se angga` ka oreng towana. Caretana ana` se nganggep aba`na padhana se adhi`a kadibi`an.

Tape, maske baramma`a oreng towa, paggun oreng towa, e dhimma`a bai ban bila`a bai.mon tadha` oreng towa ta` kera badha ana`. Ca`na ca`-oca`an kona, mon badha ana` tacabbur ka dhalem somo`, ebbu laju alomca` keya terro duliya se ngangkesa nolonga ana`na. Tape mon ebu se acabbur, ana` gi` emo` nyare andha.


Roma Pangesto – Pelar, Songennep, 21 April 2010

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.