Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Totor Bhâsa Pasémowan Madhurâ

4 Apr 2012
Angghidhân  Zaini, S.Pd

Maghârsaré Madhurâ kaonang sareng adhât parnata sé langkong parjughâ. Éngghi ka’ḍinto anḍhâp asor ḍâlem papangghiyân sé éangghep sémo. Anḍhâp asor ka’ḍinto émolaé ḍâri adhât téngka rén-arén, kong-langkong anḍhâp asorra  totor bhâsa. Maghârsaré Madhurâ manabi tor-mator é ajunannépon oréng bânnya’ saé para anom otabâépon oréng sé langkong séppo ḍâlem kabâḍâ’ân sémo, ka’ḍinto kodhu nangghuy totor bhâsa sé langkong alos, sé tojjhuwânnépon kaangghuy ngormat, tor amoljâ’âghi.

Sala séttong pasémowan madhurâ éngghi ka’ḍinto adhât téngka bhâbhâkalan. Maghârsaré madhurâ ḍâlem adhât téngka bhâbhâkalan bâḍâ sé ésambhât pangaḍâ’. Pangaḍâ’ ka’ḍinto séttong oréng sé kaparcajâ ngembhân pakon ḍâri bhâkal bhisan laké’ kaangghuy nyalabhâr ḍâ’ réng seppowépon parabân sé ékabhâkala. Saamponna pangaḍâ’ tandhuk ḍâ’ compo’épon parabân, pangaḍâ’ notorraghi kaparduwânnépon jhâ’ ngembhân pakon  ḍâri réng seppowépon sé bhulan, kaangghuy atanya bhâ’ potréépon ampon kaengghunan otabâ bhunten?, manabi ghi’ ta’ kaengghunan, pangaḍâ’ notorraghi jhâ’ potraépon sé bhulan manabi kaédhi terro alamara. 

Manabi kaédhi pangaḍâ’ jhughân aparéng onéng jhâ’ bhâkal bhisan laké’ bhâḍhi acabis kaangghuy nyabâ’ jhâjhân lamaran (nalé’é paghâr).

É ḍâlem pasémowan nalé’é paghâr ka’ḍinto, bâḍâ séttong taréka ḍhâḍhâbun (Pidato) bhâsa madhurâ. Pidato bhâsa madhurâ ka’ḍinto salpa’ éghuna’aghi neng papangghiyân otabâépon pasémowan-pasémowan akadhi papangghiyân bhâkal bhisan ḍâlem lampa nalé’é paghâr (nyabâ’ jhâjhân).

Ka’ḍinto sakadhâr conto totor bhâsa pasémowân madhurâ ḍâlem adhât bhâbhâkalan:

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Hadrotil muhtaromin para além tor olama’, para ghuru, para seppo, sé kaonang pénter, bhuddhi téngghi, ajhi larang kabbhi monjhung. Jhughân bhâkal bhisan sana’ bhârâjhâ jhughân sé bhâdhân kaulâ amoljââghi. Langkong ḍhimén ngéréng bhâdhân kaulâ sadhâjâ samé-samé ataḍhâ ngaonjhughâghi pojhi sokkor Alhamdulillah ḍâ’ dhâttépon Ghusté Allah sé maha Aghung, sé ampon aparéng kaséhadhân, kakowadhân, tor kasempadhân saéngghâ bhâdhân kaulâ sadhâjâ bisa aghin-pangghin é tempat ka’ḍinto.
Para rabu sé samé parjughâ.

Bhâḍhân kaulâ ménangka bâkkél ḍâri bhâlâ karabâ bhâkal bhisan laké’ sé asallépon ḍâri Dhisa Bhânjhâr Bârâ’, Kacamadhân Ghâppora. Nyo’ona pangapora malarmoghâ kaangghebbhâ ménangka tatengnger tebbellâ pangésto antara bhâlâ karabâ bhâkal bhisan laké’ sareng bhâlâ karabâ bhâkal bhisan biné’ é ka’ḍinto. Bhâdhân kaulâ ngatorraghi mator sakalangkong ḍâ’ bhâlâ karabâ bhakal bhisan biné’ é ka’ḍinto sé ampon ngléllané, mapak bhâḍân kaulâ sasarengngan, kantos épalarés é pasémowan ka’ḍinto.

Bhâḍhân kaulâ nyanbhâdhâné trésnaépon ana’ sé kaḍuwâ, jhughân nerrossaghi parembhâghân sé tapongkor, jhâ ampon kaédhi kaangghuy alamar  Nurul Qomariah ménagka bhâkal ḍâri Slamet Khoirul Anwar ka’ḍinto. Kalabân bâḍâépon parkara ka’ḍinto, malarmoghâ andhâddhiyâghiyâ  tatengnger  jhâ’ saongghuna bhâlâ karabâ bhâkal bhisan biné’, jhughân bhâlâ karabâ bhâkal bhisan laké’ ampon ḍhâddhi séttong. Méla ḍâri ka’ḍinto manabi bâḍâ bhidhâépon adhât parnata ḍâri ḍuwâ’ bhâlâ karabâ bhâkal bhisan, konglangkong ḍâri bhisan laké’. Akadhi ḍhâbuna réng seppo kona : Laén tegghâl laén jhughân perghiépon. Laén bâbu, laén jhughan massa’annépon. Malar moghâ ta’ dhâddhiyâ kaléṭṭégghâ cangkér kantos andhâddhiyâghi bellâna. Ananngéng malar moghâ dhâddhiyâ ghiségghâ berrâs kantos bisa mapoté sé sabhârengngan.

Jhughân pangarep ḍâri bhâdhân kaulâ sasarengngan, ana’ sé kasambhât Slamet Khoirul Anwar ka’ḍinto jhâ’ angghep ménangka ana’ bhâkal manto, namong angghebbhâghi potrépon panjhennengngan dhibi’. Manabi bâḍâ kalérowépon, onga’ calonga’ ḍâ’ para seppo é ka’ḍinto, ta’ langkong burugghâghi. Saka’ḍinto jhughân bhâkallépon Nurul Qomariah.
Para rabu sé samé parjughâ.

Bhâdhân kaulâ bit asmaépon bhâlâ karabâ bhâkal bhisan laké’ manabi bâḍâ sorot sandherrâ bhâsa, tor anḍhâp asorra sola téngka sé korang sondhuk parjughâ ḍâ’ para ajunan sadhâjâ, bhadhân kaulâ nyo’ona sapora sé sobung bâtessépon.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

ZAINI, S.Pd ghuru MTs Negeri Terate Pandian Sumenep tor SMP Katolik Santo Yusup Sumenep

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.