Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Asal Molana Polo Madhura

29 Jan 2011

Ejhaman lamba’ nenneng Polo Jhaba, teppa’na e settong daera se sateya ekennal kalaban nyama Jhepara, ngadhek settong karajaan raja se pangarona sanget raja. Ratona andi’ perdana menteri otaba pate se abhuddhi alos, asmana Keling. Sakabbhinna margha karajaan sanget naresnae menteri kasebut. Ratona sanget senneng ghadhuan settong oreng perdana mentri se gaga’ bangal sarta abuddhi alos. Karajaan dhaddhi mekkar sangat majhu, kobasa tor amartabhat margha bherkat lalakon addhreng sarta pangabhdianna Sang pate se ta ngennal paya. Saongghuna Pate Keling jareya settong oreng se ongghu-ongghu pantes epadhaddi taladhan.
E naleka settong are Pate Keling se apangghalian alos jareya eotos dhineng sopaja’a mate’e Pottre Rato se lagghi neppa’e bhubhut ta’ kalaban andi’ raka. La tanto bhai Sang Pate ta’ tegha se mateana oreng se ta andi’ sala. Apa pole neng e dalem padha’aranna Sang Pottre jareya ngandhut bhabhaji’ se ta’ andi’ dhusa. Sang Pate nyare akkal kaangghuy nyalamettaghi nyabana Sang Pottre, sarta mabhunga pangghaliyanna Sang Rato. Pate Keling se penter kasebbhut aherra nemmo jhalan kalowar. Sang Pottre se neppa’ abakerra  kasebbut ta’ bhakal esedhaanna, nangeng coma bhakal elanyo’aghiya da’ saghara kalaban epanetene raket. Saellana Sang Pottre epanete reket sarta elanyo’aghi da’ saghara, Pate lajhu mator da’ Rato, kalamon Sang Pottre la esedhane sasorop kalaban dhabuna Rato.
Pate Keling bisa ajhalannaghi tarekana kalaban aman tor lancar. Sang Rato jhembhar bhanget pangghaliyanna amargha salerana bhakal lopot dari rasa malo. Pottre aromasa sanget kaso’on da’ Pate Keling se asepat arif, alos pangghali, sarta sanget penter jareya. Pottre angghadhui pangarep jha’mon e settong are paghi’, salerana bhakal bisa males kabhaghusanna Sang Pate.
E naleka bada e tengnga saghara Sang Pottre lajhu abhabharraghi settong bhabhaji’-lake se ropana ganteng manes. Bhabhaji’ kasebbhut lajhu easmae Radhin Saghara, margha laer e tengnga saghara. Dhineng raket se etetene Sang Pottre ghella akherra kandhas neng e settong ghumo’ se moncol dari dhasarra saghara. Ghumo’ ghella’ esebbhut ghumo’ Gheggher. Anena, ghumo’ kenengnganna Sang Pottre se kandhas gella’ sajan abit sajan satamba lebar tor lanjhang saenggha akherra aoba dhaddhi settong polo se pongkasanna esebbhut Polo Madhura. Sang Pottre reya iya oreng se kabidhan ngennengnge polo jareya, sarta motossaghi ja’ kennengngan jadiya kaangghuy saomorra.
Reng-oreng dari lowar iya molae pada dateng da’ Polo Madhura, sarta maddhek dhisa e polo jadiya. Ghungghungnga dhisa neng e polo kasebbhut sajan abit sajan atamba bannya’. Saellana pottrana abak raja Sang Pottre ngalle da’ settong dhisa se anyama dhisa Nepa. Neng e kennengngan se anyar jadiya Sang Pottre maddhek settong karajaan. Pottrana, Radhin Saghara abhadhi parabhut oerrang se ekaghabay dari besse, akanta: tombhak, kerres, ban cem-macem sanjhata tajhem laenna. Macemma ghaghaman (sanjhata) bhadhian Radhin Saghara sanget ekasennengnge dhineng Rato-rato Jhaba, otamana Karajaan Medang Kamulan. Radhin Saghara akherra eakone menangka kompoyya Rato Medang Kamulan, sarta eparenge pangghabayan e karajaan kasebbhut.
Saellana cokop abit bada neng Polo Jhaba, Radhin Saghara abali ghubhar da Madhura. Neng e tana kabhabharanna diya salerana lajhu tatemmo ban settong oreng pottre se asalla dari Tase’ Lao’. Radhin Saghara ban pottre jareya saleng ngeket taresna tor pada saleng ajhanjhiyan dhaddhi pasangan lake’ bine’. E dalem odi’na, Radhin Saghara so rajina serreng meyos ghubhar dari Polo Madhura da’ Jhaba, otaba dari Polo Madhura da’ tase’ Lao’. Bila Radhin Saghara adhingghal Polo Madhura, margha karajaan ngeding sowara kamerenceng biyasana para pendekar se parappa’na nompa’ jharan. Saellana aneka moso Sang Pottre Tase’ Lao’, Radhin Saghara ta’ toman moncol pole e Polo Madhura. (ta' kasebbut se ngarang)

3 Pamanggi:

Salam mengatakan...

Careta kona parlo e toles pole. amarga mangken ampon bannyak careta se elang.

mismiftahulhuda mengatakan...

den kauleh setuju de' usullanah tretan salam kayyeh ben nikah perloh ekembang aki amargeh mangken nikah benyak reng medhureh se loppah de' asallah.....

elhadiry mengatakan...

Lerres, ampon jarang e jaman samangken oreng se peduli dhe' ka bhesa ebuna, sabab molae dari TK ampon e ajari abahasa nasional, daddi budaya asli gan sakone' molae elang.

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.