Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Macemma Kejung Na’-kana’ Madura

8 Mar 2011

Ka’dintho macemma kejung (folklore) se serreng elagguwagi na’-kana’ Madura, ebhakto anggal dalem  en-mainan sabban arena.


Pa’ Kopa’  Eling

Pa’ kopa’ eling
elingnga sakoranji
eppa’na olle paparing
ana’ tambang tao ngaji
ngaji babana cabbi
ka’angka’na sarabi potthon
e cocco’ dhangdhang pote keba mole
e cocco’ dhangdhang celleng keba mellengCung-Kuncung Konce

Cung kuncung kunce
Koncena lo-olowan
Sabanyong saketheng
Na’kana’ marking-markung
Baba’anna kapung-kapung
Ngek-serngeggan, rut-suruddan
Pangantan tao abajang
Pabajanggnga ketha’ keddung
Ondurragi jung baba’an

Cung-kuncung kolor
Kolorra bintang kangkong
Sater-oler sakomancer
Bibidanna tajin jaba
Lali lana lali lanthung
Ondurragi jung-baba’an

Cung acung lerengan
Kkembang ala’ kembang aling
Taruttut onta-onta
Pamakona kaju sentik
Ondur setthong jung baba’an

Cung acung lerengan, pettha tale lempung
Buwana apung-apung, ta’ ngok-serngogan
Ta’ ngek-serngegan, jumantre-jumantre
Nangga’a bajang
Bajangnga kethak kedhung
Ondurragi jung baba’an


Re-Sere Penang

Re sere penang
Penangnga penang jambe
Maju kaka’ maju ale’
Pa bagus tengkana, lako becce’
Kalellan e ka’dintoKer-Tanoker

Kertanoker, dimma bara’ dimma temor
Ker-soker, sapa nyapa kaadha’ lanjang omor
Ker-tanoker jambuna massa’ saseba’
Ker-tanoker lagguna nyapa kaadha’
Ker-tanoker jambuna massa’ sapennay
Ker-tanoker lagguna nyapa e songay
Ker-tanoker jambuna massa’ sacorong
Ker-tanoker lagguna nyapa e lorong
Ker-tanoker jambuna massa’ pagar
Ker-tanoker lagguna nyapa e langgarDhe’ Nong Dhe’ Ne’ Nang

Dhe’ nong dhe’  ne’ nang
Nanganang nganang nong dhe’
Nong dhe’  ne’ nang jaga jaggur
La sayomla haeto lillah
Ya amrasol kalimas topa’
Haena haedhang haena dhangkong
Pangantanna din ba’aju din tamenggung

Ayola’ yole nengkong abli pole ngantol
Koddu’ pace pacenan, langsep buko lon alon
Pangantan ka’imma pangantan
Mantan loji pamaso’a ka karaton
Bu’ saeng lema’, bu’ saeng lema’
Aeng tase’ bang kambangan
Dhu panarema, dhu panarema
Balanjana saare korang

Bidaddari le’ bidaddar kong
Nase’ obi le’ kowa lurking
Ban-gibannna le’ nase’ jagung
Pangerengga le’ pate’ buttong
Ya, hadirin tore so’onnagi
Paneka pangantan sopaja kengeng salamet
Ya salam, ya salam

Kitab suci dah lama-lamanya
Kini pengantin lah tiba lah tiba
Kepada kawan-kawanku semua
Mudah-mudahan berjumpa lagi

Tan-taretan sadajana e dalem somana
Di sana e ka’dinto Karangduwek nyamaepon
Nyara taretan abadi kacintaan abadi kanesseran
Olle tetep Islam ban Iman

Jam yuju jam delapan, ana’ serdadu mekol senapan (dar)
Yam berana’ etekla ayam pengantin baru sudah berjalan

Tette ajam bindhara, pangantan ka’ imma pangantan
Pangantanna din ba’aju din tamongkong

Jas Turki pakaian celana puti
Aan’ ayam  berani mati, jas turki sudah mati

La bu’na mela, ajam pote
Cocco’ sengkang e soro pajikaranSet-Seset Maloko’

Set-seset maloko’
Iya tompe, iya bu’bu’
Tompena bagi ka mama’na
Bu’ bu’na bagi ka embu’naLir-Saalir

Lir saalir lirsaalir alirkung
Kan akowak epakaje
Ma’ ta’ rengsa se nyare
Lir saalir lirsaalir alirkung
Reng ta’ kowat ja’ akarja
Ma’ ta’ sossa budhi are

Lir saalir lirsaalir alirkung
Ka gunong ngala nyorowan
Kope bella kabadha’an
Lir saalir lirsaalir alirkung
Peker bengong ta’ karowan
Nape bula katamba’a

Lir saalir lirsaalir alirkung
Ngala’ baddha ban-saromben
Nyambi padhi gan sakesse

Lir saalir lirsaalir alirkung
Dika jaga ja’ ban-aban
Duli mandhi ma’le berrse

Lir saalir lirsaalir alirkung
Ngenjam buku pas pabali
Se andhi’ ma’ ta’ seddhi

Lir saalir lirsaalir alirkung
Sabban laggu dika mandi
Ja’ loppa ngossowe gigi

Lir saalir lirsaalir alirkung
Mon teggal badha atoghu
Ba’na entar mon kacapo’

Lir saalir lirsaalir alirkung
Lamon ba’na ngedhing laggu
Duli jaga mokka’ sapo’

Lir saalir lirsaalir alirkung
Molong tarnya’ ekagangan
Ngeba kaju gan saso’on

Lir saalir lirsaalir alirkung
Agabbasan katedungan
Bantal gulung pas esoson

Lir saalir lirsaalir alirkung
Lambajung baddhai kesse
E attassa etopoe

Lir saalir lirsaalir alirkung
Mon terro romana berse
Tanto bai esapoe

Lir saalir lirsaalir alirkung
Mon ka teggal ngeba ladding
Se ta’ parlo pas epoger

Lir saalir lirsaalir alirkung
Samarena pas ka jeddhing
Terros mandhi ma’le segger


.
Jan-Anjin

Jan anjin lang kocipla’ lan koceblung
Ngala’ aéng badai bagung
Kapandiya jaga tedhung
Ta’ cipla’ ciblungGai’ Bintang
           
            Gai’ bintang ya le’ gaggar bulan
            pagai’na janor konéng
            kaka’ elang ya le’ sajan jau
            pajauna e lon-alon
            liya lites, kembang ates, tocca’ toccerEs Lilin Cabbi

Es lilin campor cabbi, ayo, bi
Bittas ngonyer, ayo nyer
Nyerra otang, ayo tang
Tanggal ennem, ayo nem
Nembung pete’, ayo te’
Tekos juling, ayo ling
Lingker olar, ayo lar
Lar barongso, ayo so
Soma raja, ayo ja
Ja maraja !Tun Laetun

Tun laetun, laetun tellorra kopek
,ala itun  mundong,  pak guplak sidin
balik koko komelJam-Jam To’

            Jam-jam to’ dhi’dhi’ gula
            Pasera se akentho’ majadhi’ kaula
           
            Jam-jam to’ parenang pareya
            Pasera se akentho’
Neng-ngalenleng se moleya
Atena koro’ pate’,buttong
Daddaliyan

Daddali li’ daddalkung
bi’ Sali li’ juwal mennya’
mennya’ nape le’ mennya’ lantung
lantung nape li’, lantung tunggi
gil nape li’, gil-gilbut
but nape li’ but bujel
jel nape li’, jal gaddhang
dhang nape li’, dhang bigi
gi nape li’ gigibang
bang nape li’, bangbangkong

Daddali li’ daddalkung
 nase’ obi li’ gangan lurkung
andhi’ ana’ li’ neng settung
e pokola li’ tako’ potong
bu’ salwi li’ dagang mennya’ 
mennya’ nape li’, mennya’ lantung
porop nape li’, porop jagung
jagung nape li’, jagung kupung

daddali kacung, daddali
 pandhanna rampa’ romben
abali kacung abali
parabâna nyandhak odheng
liya lites, kembang ates, tocca’ toccerDin-Dindi’

Di’ dindi’ liya’ liyo’ pocedda koddhu’, na’ kana’ alakeya ta’ gellem nodhdu’, noddu’a malem sennen, dika pagar penang, bula pagar bato, dika ana’na demmang, bula ana’na rato; dika ngampar lantay, bula ngampar teker ; dika se akamanto, bula se malekker.

Di’ dindi’ durin, gettana nak onagan,  calelet sido nyamplung, bu siro kembang opo,  kembang batu, … mantona ratu, ratu tinggal moleya,  moleya ketinggalan ennot, te’ ente’ sere sa candhi’ , menang opo menang cile, nang nong le’, man cella’ matana pate’

Di’ dindi’ tana pao, reng bara’ pagunongan, rampa’ kaju kaling, badha natta badhuk celeng, bang balimbing, balimbing buwana emas, emmassa enten enten, pangokorra mesem mesem, pa’ ombel, se mella’ se meddem

Di’ dindi’ gettana pao, reng dhaja gunong, nong papa an, senga’ jebbing. Susuna jambu uring, enten embu’, nyambu’ neng sakoni’

Di’ dindi carumping, papan cangkring, ta’ lut piluddan,ghaludhak mata tikus, lulungnga pulosari, ta’ tengnget-tengnget, tuwa-tuwana man Durahmat, kothak kathek undor settong

Di’ dindi kapas, kapassa lema’ lema’, temanto sapa nyamana manto,  mantogi, sapa nyamana togi, togiller,  sapa nyamana giller,  larbais, sapa nyamana bais, baisto, sapa nyamana isto, es topa’ balang kette’ ketteng
 Aeng Lema’

Aeng lema’, Ali
aeng lema’, juko’ tase’ sembilangan
 maen kanna’ Ali,maen kanna’
kanna’ sengko’ sake’ kabirangan
ajjota patang edderLar-Olar Kolarjang

Lar kolarjang
kolarjang ngekke’a bunto’
 ekasambel ekajuko’
kalemmar matana juko’
 jantu !Ko’ Tongko’an Calelet

Ko’ tongko’an calelet
 janggar baddhung dha’ lao’na
 ja’ ngo’ngo’an bu’  ellet
nase jagung dha juko’naKe’ Rangke’ Kakonengan

Ke’ rangke’ kakkonengan
nemmo sello’ elang pole
sare ajam pote
katopa’ toju’ nengkong abali pole, ngantol

pak rampak kakkonengan
nemmo sello’ elang pole
ka topa’ toju’nengkong
abali pole manjangKo Soko Bibir

ko soko bibir
jurat jurit
komenneran
sakomel saksal
sakomel seksel
re’ kere’ mekol pangonong
garuggak nyodue tajin
jin sasodhu, nas palotan
palotan campore oto’
oto’ bigina palotanPo’-Kopo’ Ame-Ame

Po’ kopo’ ame-ame
tallam menta’ kopo’
sabelluna ana’ patme
samalem dhudhu’ mokka susu
susuna lemma’ manis
jenten ereng plappa mora
cangkele’ cangkelongan
thok pathok kaju kalompang
sang ale’ aro’oman
tot patot daddi komantan


La  Illa Haillalla

La illa hailalla
bantal sadat pajung Alla
sapo’ iman sandhing nabbi
kangan kacerMon-Temmon Buko

Mon temon buko
 bungkona lonta’ lonteng
ambet tatta’, ambet tetteng
mon ta’ soka ja’ nyaletheng
kalellan nyono’ kai’iya


Lelle Nareyo

lelle nareyo
sang soroy me’ papotong
sang gendhi’ me’ pabiru
bang janggal le’ beyek
bang malegel le’ jaggur
mon bangal le’ ngangsek
mon tako’ le’ mongkor


Ba Baba Bulan

Ba baba bulan, bulanna sapa
bulanna Watik
ageleppar. Agelebber
noro’ ompossa penang
buru dha’ emma ana’
buru kagerrungngannaDipadhi Cemplo Lo’ling

Diphadi cemplo lo’ling
entara kana’ supang yang sayang
embu’ ambang atutup pindhang
alalap kacang nyang petis
tis kontolir bui’ ayu
dhadha’aran kundhang kalimansur jaran
garegjeggan jaran
garenneggan
no’ lenno’ nyodhu tajin

Dipadhi cemplo lelo
entara kana’ subat hai sayang
embu’ ambang atutup sindhang
alalap kacang yang pettes
lir kontolir bu’ ayu
garegjeggan jaran
garenneggan tamoy
no’ lenno’ nyodhu tajin

Dipadhi cemplo lelo
entara kana’ subat hai sayang
embu’ ambang atutup sindhang
alalap kacang yang pettes
lis-kantulis bu’ ayu
garegjeggan jaran
garenneggan tamoy
no’ lenno’ nyodhu gahwe


Cing Kincing Kere’

Cing kincing kere’
ka bara’ bun bun
ka temor ka Paseyan
kabala’a ka Kalebun
apella ataeyan
ta’ biyar nampes, mata bular kecek

Cing kincing kere’ kere’
kaju lamapang paju maleng
malengnga rek-seregan
ka bara’ punpun
ka temor Pasuruan
se kemma kettheng
gutto’ sapolo ebang
ta’ biyer nampes
mata bular kecekBing Ana’

Bing ana’
Ta’  endha’ nyempang lorongnga
Bing ana’
Mon lorong tombuwi kolat
Bing ana’
Ta’ endha’ ngala’ toronna
Bing ana’
Mon toronna reng ta’ pelak

            Sapa rowa andhi’ tarnya’
            Bing ana’
mano’ poter le’ le’ pote
bing ana’
sapa rowa andhi’ ana’
bing ana’
sela penter becce’ ate

bing ana ‘
sapa rowa andhi’ tarnya’
bing ana’
plappa kencorla-kellana
bing ana’
sapa rowa andhi’ ana’
bing ana’
andhap asor pon cacana

bing ana’
rampa’ naong bringen korong
bing ana’
bantal lama’ ka poncana
bing ana’
soka’ along saleng tolong
bing ana’
bakal bannya’ cakancana
                       
           

Ca’lonca’an

            Ca’lonca’an calelet
            Sempal macan dha’ dhajana
Je’ ca’’ ngoca’’an calelet
Juko’ acan dha’ bujana

Ca’ lonca’an calelet
Ngala’ bagung ce’ rajana
Ja’ ngo’ngo’an calelet
Nase’ jagung dha’ juko’naBara’ Ro

Sapa bara’ ro
Mano’ poter ca’lonca’an
Ta’ enga’ lamba’ ro
Sela soker pa’sapa’an

Sapa bara’ ro
Mano’ keddi’ ca’lonca’an
Ta’enga’ lamba’ro
Mon ta’ andhi’ ta’ pentaan


Ti’ Titi’

Ti’ titti’ kalompang
Manggis tua besar
Pir sampir agung-agung
Andhi’na nyonya
Ekekke’ bagong
Ta’ sake’  nyonya
Engja’ – enja’ GungTak’ Goyang Tul-Tul

Ta’ goyang tul-tul
Ngala’ kaca ka Girigan
Ta’ goyang tul-tul
Esassa’a sampe’ pte
Ta’ goyang tul-tul

Madda kanca paleggiran
Maelang sossana ate
Maelang sossana ate


Monyena Jam

Neng-neng
 monyena jam ejjam – jam
kalambi koneng – neng
ollena ngenjam

neng – neng
monyena gentha’ – tha’
kalambi koneng – neng
ollena menta’


Bu, Lae Labu

Bu, lae labu
Gangan tarnya’
Bu, lae labu
            Juko’ langgung
Mon bangal kanna’
Bu’ lae labu’ mon tako’ ondhurRe-Re Re Kolek

Thong – lathong rerere pasing
Kapal Yuliana
Ba’ amba’na Samona
Mowa nape, man
Mowa pettes

Pettes nape, Man !
Pettes Nyowates

Adhu Paman, alajara
Angen tol-tol salaka koneng
Bo’ abu’ a la moleya
Tla’ ana’na la molekung
Bo’a bo’ a la moleya
Ha’ a ha’a la malekung

Adik Nanges

Bu’, bu’ adik (anda)  nanges
Arapa, ekekke’ lenyeng
Lenyengga buru ka perreng
Perrengnga kabagay cettheng
Bis maong, pancal koceng

Bu’, bu adik (anda) nangis
Arapa, ekelle’ jaran
Jaranna, jaran teggeran
Edhimm, e  rong assem
Duli senta’ , ma’ le lekkas messem

1 Pamanggi:

eLFiRa aRisanti mengatakan...

love it :)

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.