Sesaat lagi, situs dialihkan ke
http://www.lontarmadura.com
_______________

Saloka Tor Parèbhâsan Madoerâ (9)

9 Feb 2011
Ng.
255.     Ngètjo’ ghândhing ; salokana pa-apa sè ta’ tjotjok bân ra’-kèra’an, opamana katonna akanta orèng bhoedhoe, sanjatana pentèr ; lagâ’na akanta orèng soghi ; njatana mèskèn.
256.     Ngoro’ malemmes ; salokana orèng sè nè’-marènè’, lem-ngalem, sabâb bâdâ sè èkaterroè.
257.     Ngakan nangka mèkol lètjangnga ; salokana sapa sè ollè asèlla, ijâ sè nangghoeng kamalaradhânna.  
258.     Ngakan kapor ta’ noro’ bâ’âng ; salokana sapa sè naboer kadjhoebâ’ân ija sè narèma bâbâles djhoebâ’.
259.     Ngèrèt perrèng dâri kontjo’ ; salokana pangghâbhâjân ghâmpang èpamalarat, otabâ orèng adjhâng-ondjâng sè èondjhâng sè lèbbi ngodâ, dinèng sè atowa’an ta’ èondjhâng.
260.     Ngorok ( nèmbhoek ) ghoenong ; èkotja’aghi dâ’ orèng sè ari’-berri’ dâ’ orèng soghi.
261.     Ngerra’ nonoa ; èkotja’aghi dâ’ orèng ta-mènta padhâ mara ( sè ollèja satèja kèja )
262.     Ngaddhoe potjogghâ kerrès ; èkotja’aghi dâ’ orèng kadoewâ padâ atjarok salèng tjotjo.
263.     Ngaddhoe kontjo’na djhâroem ; salokana orèng kadoewâ ngaddhoe lalongèddhâ ghoenem.
264.     Ngaddhoe tonding ; èkotja’aghi dâ’ orèng sè salang ngoso’, tadâ’ ollèna, la-mala pas atokara.
265.     Ngoteb dâdjâ, ngennèng lao’ ; salokana orèng sè ngara tjalaka’na sèttong orèng, èpangènnèng ka rèng laèn.
266.     Ngètong sokona râng-birâng ; salokana lalakon sè tadâ’ ghoenana.
267.     Ngala’ tèngka satèngka’ ; èkotja’aghi dâ’ orèng sè endâ’ ngala’ sakonè’, angsal andhâddhiâghi kabettjè’an.
268.     Ngalè lobâng, nopoè lobang, otabâ ngalè djhoegghlâng nopoè djhoeglhâng ; èkotja’aghi dâ’ orèng aotang, èkaghâbâj njerraè otangnga.
269.     Ngala’ alèngkaè ; salokana orèng binè’ alakè, sabelloenna kaka’na abinè.
270.     Ngalassaghi naghârâ ; salokana orèng sè angghebbhâ sabennang-bennang, ngongkorraghi naghârâ otaba pangadhilan.
271.     Ngalem manèssa ghoelâ ; parbhâsanna orèng sè lem-ngalem kasoghiânna orèng sè padjhât ella soghi.
272.     Ngalettja’ taè è bhâtok ; salokana orèng sè abârbâr kadjhoebâ’ânna sana’ bhârâdjhâna.
273.     Ngalkal perro’na ; salokana orèng sè tjè’ seddhina.
274.     Ngalowarraghi pello konèng ; parbhâsanna orèng sè alako berra’.
275.     Ngalèng ka to’ot ; salokana oreng ngètek, tek-ngètek sakonè’, dhâddhi ghâmpang ètemmo ; otaba orèng sè kèr-mongkèr sakonè’, dhaddhi ghâmpang èterghana.
276.     Ngalèng dâ’ ri-ghoeriân ; èkotja’aghi dan’ orèng sè asaddjha mowanga kanèspa’anna dhibi’,  nangèng korang dhoeghâ pardjhoeghâ.
277.     Ngowan olat ngalombhâr tanang ; salokana orèng sè adjâgâ taleb-labbhâ matana orèng sè andi’ bhârâng ; mon sè andi’ lènga, bhârângnga èkètjo’.
278.     Ngèntjoppagi padjoeng ; èkotja’aghi dâ’ pa-apa sè aghâbâj kotjemma kaormadhan.
279.     Ngormang ; salokana orèng sè abinè lebbi dâri sèttong, padâ è bengkoè bâng-sèbâng.
280.     Ngèdingngaghi monjèna kodjoe’ ; salokana orèng partjadjâ dan’ kabâr angèn.
281.     Ngembhâng lalang masana kopètèng ngapèra ; èkotja’aghi dâ’ bakto teppa’ osomma orèng anga-bhoenga.
282.     Ngaghâ’ dhâddhiâ tèkos, masana kotjèng ghâlâk ; salokana orèng sè ngantang sèttong lalakon, nangèng mangsana ta’ bettjè’, èkèra bhâkal rogiâ.
283.     Ngobâ sampèr ghi’ djhâghâ’â, malè’ djhilâ tadâ’ nemmo ; parbhâsanna orèng sè ta’ kennèng èpartjadjâ, sabâb segghoet lètjèk otja’na.
284.     Ngondjânnaghi boedjâna dibi’ ; èkotja’aghi dâ’ orèng sè njarèta’aghi kabettjè’anna dhibi’.
285.     Ngokèr dhâlika ; èkotja’aghi dâ’ lalakon sè sama sakalè tadâ’ ghoenana.
286.     Ngabbherrâ ta’ tèngghi, akoro’a ta’ dâlem ; otja’na orèng sè ta’ andi’ kakowadhân bân pangobâsa pa-apa.
287.     Ngeddjhennaghi taè kerrèng ; èkotja’aghi dâ’ orèng sè djâ-ngadjâ.
288.     Ngotok doempa ; ekotja’aghi dâ’ oreng se ollea ontong.
289.     Ngangkès tolang atjalataghân ; èkotja’aghi dâ’ orèng sè ngampè ( abhânto ) sana’ bhârâdjhâ otabâ orèng laèn sè pènoddjhoe apes.
290.     Ngangghoej mata boeta kopèng kopok ; parbhâsanna orèng se ta’ mardhoeli dâ’ rarasanna orèng laèn.
291.     Ngowan bâkto ; èkotja’aghi dâ’ orèng sè tao dâ’ addhoena bakto. Mon osomma orèng asambhâdjâng opamana ta’ nger-ènger.                           

0 Pamanggi:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.